کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1 EK1 40 Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30  1,500,000 خانم مختاری
رشتچي
 
ثبت نام آنلاین 
 2
EK3
40
Mمختلط 
شنبه -دوشنبه
15-16:30
 1.500.000
خانم قاسمی
رشتچی
 3
EK3
40
Nمختلط یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30 1,500,000 خانم شاکریان
رشتچی
 4
 EK4 40
Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30 1,500,000  خانم خانی
 رشتچی
5

 EK5

40
Mمختلط
یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30
1،500،000
خانم جلیلی رشتچي
6

EK6

40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
15-16:30 1،500،000
خانم شاکریان
رشتچي
7  EK8
 40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
  15-16:30
 1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
 8 EK9
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.500.000  خانم شهنواز
رشتچی
9 EK12
 40
Mمختلط شنبه-دوشنبه
  15-16:30  1،500،000
خانم آمارلویی
 رشتچي
شروع ترم (زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK7

40
Aخانم
شنبه-دوشنبه  

15-16:30

1،500،000
خانم بابایی خواه
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
EK11  40
 Aخانم
 شنبه-دوشنبه   15-16:30
1،500،000 
خانم اساسی
رشتچي
شروع ترم (زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK7

40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30
1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  EK10 40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه 15-16:30
1،500،000  خانم شهنواز
رشتچي
شروع ترم (زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir