کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1 EK1 40 Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
9-10:30  1,500,000 خانم رشیدی
رشتچي
 
ثبت نام آنلاین 
 2
EK1
40
Nمختلط 
یکشنبه -چهارشنبه
 10:45-12:15
 1.500.000
خانم مختاری
رشتچی
 3
EK2
40
Mمختلط شنبه-دوشنبه
 9-10:30 1,500,000 خانم صالحی روش
رشتچی
 4
 EK3 40
Mمختلط شنبه-دوشنبه
9-10:30 1,500,000  خانم جلیلی
 رشتچی
5

 EK4

40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 9-10:30
1،500،000
خانم مختاری رشتچي
6

EK6

40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 9-10:30
1،500،000
خانم شهنواز
رشتچي
7  EK7
 40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
  9-10:30
 1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
8 EK10
 40
Mمختلط شنبه-دوشنبه
  9-10:30  1،500،000
خانم خانی
 رشتچي
9 EK11
 40
Mمختلط شنبه - دوشنبه
9-10:30
1.500.000
خانم طالبی
 رشتچی  
شروع ترم (تابستان 96)96/4/17

 

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK5

40
Aخانم
شنبه-دوشنبه  

10:45-12:15

1،500،000
خانم مختاری
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
EK8  40
 Aخانم
 شنبه-دوشنبه   10:45-12:15
1،500،000 
خانم شهنواز
رشتچي
3
EK9
 40
Aخانم
شنبه -دوشنبه
10:45-12:15
1،500،000
خانم علیمحمدی  رشتچي
4
EK12
 40
Aخانم شنبه-دوشنبه
 10:45-12:15
 1،500،000
خانم صالحی روش
  رشتچي
شروع ترم (تابستان 96)96/4/17

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK5

40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
9-10:30
1،500،000
خانم جلیلی رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  EK8 40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه 9-10:30
1،500،000  خانم طالبی
رشتچي
 3 EK12  40 Wآقا یکشنبه-چهارشنبه   9-10:30 1،500،000  خانم بابایی خواه
رشتچي
شروع ترم (تابستان 96)96/4/17

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir