کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK1
40
Mمختلط
 شنبه-چهارشنبه 8:30-10
1.700.000
خانم قاسمی
 رشتچی  
 
ثبت نام آنلاین 
 2 EK1
40
 Nمختلط  یکشنبه- سه شنبه
8:30-10
 1.700.000  خانم مختاری
رشتچی
 3 EK2
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
 8:30-10  1.700.000 خانم رشیدی
رشتچی
4 EK3 40 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه
8:30-10  1,700,000 خانم قاسمی
رشتچي
 5
 EK5 40
Mمختلط یکشنبه-سه شنبه
8:30-10 1,700,000  خانم شاکریان
 رشتچی
6

 EK6

40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
 8:30-10
1،700،000
خانم رضایی(زهرا) رشتچي
7

EK7

40
Mمختلط
یکشنبه-سه شنبه
8:30-10 1،700،000
خانم آمارلویی
رشتچي
8  EK8
 40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
8:30-10
 1،700،000
خانم شهنواز
رشتچي
9 EK10
40
Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
8:30-10  1.700.000  خانم خانی
رشتچی
 10  EK11  40 Mمختلط
شنبه-چهارشنبه
 10:30-12 1.700.000
خانم طالبی
رشتچی
 11 EK12
 40 Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 10:30-12  1.700.000  خانم جلیلی
رشتچی
شروع ترم (تابستان 97): شنبه 97/4/16

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK5
40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه
 10:30-12  1.700.000 خانم قاسمی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2

EK9

40
Aخانم
شنبه-چهارشنبه

10:30-12

1،700،000
خانم شهنواز
رشتچي
شروع ترم (تابستان 97): شنبه 97/4/16

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  EK9  40  Wآقا یکشنبه-سه شنبه
8:30-10  1.700.000  خانم اساسی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
شروع ترم (تابستان 97): یکشنبه 97/4/16

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir