کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1 EK1 40  M یکشنبه-چهارشنبه
15-16:25  1,300,000 خانم جليلي
رشتچي
 
ثبت نام آنلاین 
 2 EK2
40
 M شنبه-دوشنبه
 15-16:25 1,300,000 خانم مختاري
رشتچی
3

 EK4

40
M
يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25
1،300،000
خانم صالحی روش
رشتچي
4

EK5

40
M
يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25
1،300،000
خانم مختاري رشتچي
5  EK8
 40
M
يكشنبه-چهارشنبه
  15-16:25
 1،300،000
خانم طالبی رشتچي
6 EK9
 40
 M شنبه-دوشنبه
  15-16:25
 1،300،000
خانم رزاقی  رشتچي
شروع دوره (ترم زمستان 95)95/10/9

 

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK3

40
A
شنبه-دوشنبه  

15-16:25

1،300،000
خانم رشیدی
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
EK6  40
 A
 شنبه-دوشنبه   15-16:25
1،300،000 
خانم خانی
رشتچي
3
EK7
 40
A شنبه -دوشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم صالحی روش
 رشتچي
4
EK10
 40
A شنبه-دوشنبه
 15-16:25
 1،300،000
خانم شهنواز
  رشتچي
شروع دوره(ترم زمستان95)95/10/9

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK3

40
w یکشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم اساسي رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  EK6 40
w یکشنبه-چهارشنبه 15-16:25
1،300،000  خانم رضایی(زهرا) رشتچي
3 EK7
 40 w یکشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم شهنواز رشتچي
 4 EK10  40 W یکشنبه-چهارشنبه   15-16:25 1،300،000  خانم عليمحمدي رشتچي
شروع دوره (ترم زمستان 95)95/10/9

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir