کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1 EK1 40 Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30  1,500,000 خانم مختاری
رشتچي
 
ثبت نام آنلاین 
 2
EK2
40
Mمختلط 
شنبه -دوشنبه
15-16:30
 1.500.000
خانم بابایی خواه
رشتچی
 3
EK2
40
Nمختلط یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30 1,500,000 خانم صالحی روش
رشتچی
 4
 EK3 40
Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30 1,500,000  خانم خانی
 رشتچی
5

 EK4

40
Mمختلط
یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30
1،500،000
خانم جلیلی رشتچي
6

EK5

40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
15-16:30 1،500،000
خانم آمارلوئی
رشتچي
7  EK7
 40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
  15-16:30
 1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
 8 EK8
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.500.000  خانم شهنواز
رشتچی
9 EK11
 40
Mمختلط شنبه-دوشنبه
  15-16:30  1،500،000
خانم طالبی
 رشتچي
10 EK12
 40
Mمختلط یکشنبه - چهارشنبه
15-16:30
1.500.000
خانم طالبی
 رشتچی  
شروع ترم (پاییز 96): دوشنبه 96/7/10

 

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK6

40
Aخانم
شنبه-دوشنبه  

15-16:30

1،500،000
خانم خانی
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
EK9  40
 Aخانم
 شنبه-دوشنبه   15-16:30
1،500،000 
خانم اساسی
رشتچي
3
EK10
 40
Aخانم شنبه-دوشنبه
 15-16:30
 1،500،000
خانم صالحی روش
  رشتچي
شروع ترم (پاییز 96): دوشنبه 96/7/10

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK6

40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30
1،500،000
خانم زهرا رضایی رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  EK9 40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه 15-16:30
1،500،000  خانم شهنواز
رشتچي
شروع ترم (پاییز 96): دو شنبه  96/7/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir