کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1 EK1 40  M دوشنبه-چهارشنبه
15-16:25  1,500,000 خانم رشیدی
رشتچي
 
ثبت نام آنلاین 
 2 EK2
40
 M یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:25 1,500,000 خانم جلیلی
رشتچی
 3  EK3 40
 M شنبه-دوشنبه
 15-16:25 1,500,000  خانم مختاری
 رشتچی
4

 EK5

40
M
يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25
1،500،000
خانم مختاری رشتچي
5

EK6

40
M
يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25
1،500،000
خانم صالحی روش رشتچي
6  EK9
 40
M
يكشنبه-چهارشنبه
  15-16:25
 1،500،000
خانم چاهیان رشتچي
7 EK10
 40
 M شنبه-دوشنبه
  15-16:25
 1،500،000
خانم طالبی
 رشتچي
شروع ترم (بهار 96)96/1/19

 

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK4

40
A
شنبه-دوشنبه  

15-16:25

1،500،000
خانم صالحی روش
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
EK7  40
 A
 شنبه-دوشنبه   15-16:25
1،500،000 
خانم خانی
رشتچي
3
EK8
 40
A شنبه -دوشنبه
15-16:25
1،500،000
خانم شهنواز  رشتچي
4
EK11
 40
A شنبه-دوشنبه
 15-16:25
 1،500،000
خانم رزاقی
  رشتچي
شروع ترم (بهار 96)96/1/19

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
1

EK4

40
w یکشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،500،000
خانم زهرا رضایی رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2  EK7 40
w یکشنبه-چهارشنبه 15-16:25
1،500،000  خانم اساسی
رشتچي
3 EK8
 40 w یکشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
 4 EK11  40 w یکشنبه-چهارشنبه   15-16:25 1،500،000  خانم طالبی
رشتچي
شروع ترم (بهار 96)96/1/19

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir