کودکان (مختلط)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK1
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم شاکریان
رشتچی
 
ثبت نام آنلاین 
2 EK2 40 Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30  1,700,000 خانم قاسمی
رشتچي
 3
 EK5 40
Mمختلط یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30 1,700,000  خانم جلیلی
 رشتچی
4

 EK6

40
Mمختلط
یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30
1،700،000
خانم مختاری رشتچي
5

EK7

40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
15-16:30 1،700،000
خانم جلیلی
رشتچي
6  EK9
 40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
  15-16:30
 1،700،000
خانم بابایی خواه رشتچي
 7 EK10
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.700.000  خانم آمارلویی
رشتچی
شروع ترم (بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

کودکان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1 EK4
40
Aخانم
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم رشیدی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2

EK8

40
Aخانم
شنبه-دوشنبه  

15-16:30

1،700،000
خانم شهنواز
رشتچي
3 EK11  40
 Aخانم
 شنبه-دوشنبه   15-16:30
1،700،000 
خانم قاسمی
رشتچي
 4 EK12
40
 Aخانم شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم اساسی
 رشتچی
شروع ترم (بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

کودکان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل
 ثبت نام آنلاین
 1  EK4  40  Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1.700.000  خانم خانی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2

EK8

40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
15-16:30
1،700،000
خانم آمارلویی رشتچي
3  EK11 40
Wآقا یکشنبه-چهارشنبه 15-16:30
1،700،000  خانم رضایی(زهرا)
رشتچي
شروع ترم (بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir