نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 ET1
40
 Wآقا  یکشنبه-چهارشنبه  15-16:30 1.700.000
 خانم طالبی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
2

ET2

 40  Wآقا  يكشنبه- چهارشنبه 15-16:30
1،700،000 

خانم بابایی خواه

 رشتچي
 3 ET4
40
 Wآقا یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم اساسی
 رشتچی
4

ET5

40
Wآقا
يكشنبه-سه شنبه
15-16:30
1،700،000
خانم شهنواز رشتچي
5
 ET6  40 Wآقا يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1،700،000 خانم شاکریان رشتچي
 6  ET7  40 Wآقا
یکشنبه-  چهارشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم رشیدی
 رشتچی
 7 ET8
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1.700.000  خانم بلغانی
 رشتچی
شروع ترم(بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
ET1
40
Aخانم
 یکشنبه-سه شنبه
 15-16:30 1.700.000
  رشتچی
ثبت نام آنلاین 
 2 ET2
 40 Aخانم
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.700.000 خانم خانی
 رشتچی
 3 ET4
 40  Aخانم شنبه- دو شنبه
15-16:30
 1.700.000 خانم طالبی
رشتچی
4
 ET6 40
Aخانم یکشنبه-سه شنبه 15-16:30
 1،700،000 خانم علیمحمدی
رشتچي
5 ET7
 40 Aخانم شنبه - دوشنبه
15-16:30
1،700،000
خانم علیمحمدی رشتچي
6 ET8  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
15-16:30  1،700،000
خانم صالحی روش رشتچي
شروع ترم(بهار 97): یکشنبه 97/1/26

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir