نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET2

 40  Wآقا  يكشنبه- چهارشنبه 15-16:30
1،500،000 

خانم بابایی خواه

 رشتچي  
ثبت نام آنلاین 
 2 ET2
40
 Xآقا یکشنبه- سه شنبه
 15-16:30  1.500.000  خانم علیمحمدی
 رشتچی
3

ET5

40
Wآقا
يكشنبه-چهارشنبه
15-16:30
1،500،000
خانم اساسی رشتچي
4
 ET6  40 Wآقا يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1،500،000 خانم بلغانی رشتچي
 5  ET7  40 Xآقا
یکشنبه-  چهارشنبه
 15-16:30  1.500.000 خانم بابایی خواه
 رشتچی
شروع ترم(پاییز 96): دوشنبه 96/7/10

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 ET2
 40 Aخانم
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.500.000    رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2 ET4
 40  Aخانم یکشنبه- سه شنبه
15-16:30
 1.500.000   رشتچی
3
 ET5 40
Aخانم  شنبه-دوشنبه 15-16:30
 1،500،000 خانم جلیلی
رشتچي
4 ET6
 40 Aخانم شنبه - دوشنبه
15-16:30
1،500،000
آقای نوری
رشتچي
 5 ET7  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
15-16:30  1،500،000
خانم عربشاهی رشتچي
6  ET8  40 Aخانم پنجشنبه
12:30-15:45  1،500،000 خانم رشیدی
رشتچي
شروع ترم(پاییز 96): دوشنبه 96/7/10

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir