نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET1

 40  Wآقا  يكشنبه- چهارشنبه 10:45-12:15
1،500،000 

خانم خانی

 رشتچي  
ثبت نام آنلاین 
2

ET4

40
Wآقا
يكشنبه-چهارشنبه
10:45-12:15
1،500،000
خانم رشیدی رشتچي
3
 ET5  40 Wآقا يكشنبه-چهارشنبه
 10:45-12:15  1،500،000 خانم مختاری رشتچي
 4  ET6  40 Xآقا
یکشنبه-  چهارشنبه
 10:45-12:15  1.500.000 خانم جلیلی
 رشتچی
شروع ترم(تابستان 96)96/4/17

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET1

40
Aخانم
شنبه-    
  دوشنبه
10:45-12:15
1،500،000
خانم خانی
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
 ET4 40
Aخانم  شنبه-دوشنبه 10:45-12:15
 1،500،000 خانم طالبی
رشتچي
3 ET5
 40 Aخانم شنبه - دوشنبه
10:45-12:15
1،500،000
خانم باقرزاده
رشتچي
 4 ET6  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
10:45-12:15  1،500،000
خانم اساسی رشتچي
 5
 ET7  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
10:45-12:15  1،500،000 خانم جلیلی
رشتچي
شروع ترم(تابستان 96)96/4/17

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir