نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET2

 40  W  يكشنبه-چهارشنبه 15-16:25
1،300،000 

خانم رشیدی

 رشتچي  
ثبت نام آنلاین 
2

ET3

40
W
يكشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم طیبی رشتچي
3
 ET4  40  W يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25  1،300،000 خانم رزاقی رشتچي
 4  ET4  40 X
یکشنبه-  سه شنبه
 15-16:25  1.300.000  آقای ترکان
 رشتچی
 5 ET7
 40 W يكشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،300،000
آقاي نوري رشتچي
 6
 ET7 40
X
يكشنبه- سه‌شنبه
15:30-18:30
 1،300،000 خانم خاني  رشتچي
شروع دوره(ترم زمستان95)95/10/9

 

نوجوانان (خانمها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET2

40
A
شنبه-دوشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم بابايي خواه رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
 ET3 40
 A  شنبه-دوشنبه 15-16:25
 1،300،000 خانم جلیلی
رشتچي
3 ET4
 40 A شنبه - دوشنبه
15-16:25
1،300،000
خانم علیمحمدی رشتچي
 4 ET5  40 A شنبه-دوشنبه
15-16:25  1،300،000
خانم طالبی رشتچي
 5
 ET7  40 A شنبه-دوشنبه
15-16:25  1،300،000 آقای نوری
رشتچي
6
ET7
 40 A
شنبه - دوشنبه
 15-16:25
  1،300،000 خانم رزاقي رشتچي
 7 ET8  40  A شنبه- دوشنبه
15-16:25   1،300،000 خانم عربشاهی
رشتچي
شروع دوره(ترم  زمستان 95)95/10/9

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir