نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET1

 40  W  يكشنبه- سه شنبه 15-16:25
1،500،000 

خانم رشیدی

 رشتچي  
ثبت نام آنلاین 
2

ET3

40
W
يكشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،500،000
خانم بابایی خواه رشتچي
3
 ET4  40  W يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:25  1،500،000 خانم شهنواز رشتچي
 4  ET5  40 X
یکشنبه-  چهارشنبه
 15-16:25  1.500.000 خانم رزاقی
 رشتچی
 5 ET8
 40 W يكشنبه-چهارشنبه
15-16:25
1،500،000
آقای ترکان
رشتچي
 6
 ET8 40
X
يكشنبه- سه‌شنبه
15-16:25
 1،500،000 خانم خاني  رشتچي
شروع ترم(بهار 96)96/1/19

 

نوجوانان (خانمها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET1

40
A
شنبه-    
سه شنبه
15-16:25
1،500،000

رشتچي
ثبت نام آنلاین 
2
 ET3 40
 A  شنبه-دوشنبه 15-16:25
 1،500،000 خانم جلیلی
رشتچي
3 ET4
 40 A شنبه - دوشنبه
15-16:25
1،500،000
خانم علیمحمدی رشتچي
 4 ET5  40 A شنبه-دوشنبه
15-16:25  1،500،000
خانم داودی رشتچي
 5
 ET6  40 A شنبه-دوشنبه
15-16:25  1،500،000 خانم بابایی خواه
رشتچي
6
ET8
 40 A
شنبه - دوشنبه
 15-16:25
  1،500،000 خانم عربشاهی رشتچي
شروع ترم(بهار 96)96/1/19

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir