نوجوانان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

ET1

 40  Wآقا  يكشنبه- چهارشنبه 15-16:30
1،500،000 

خانم زهرا رضایی

 رشتچي  
ثبت نام آنلاین 
 2 ET3
40
 Xآقا پنجشنبه
 12:30-15:45  1.500.000 خانم جلیلی
 رشتچی
3

ET4

40
Wآقا
يكشنبه-سه شنبه
15-16:30
1،500،000
خانم طالبی رشتچي
4
 ET6  40 Wآقا يكشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1،500،000 خانم بابایی خواه
رشتچي
 5  ET7  40 Xآقا
یکشنبه-  چهارشنبه
 15-16:30  1.500.000 خانم بلغانی
 رشتچی
 6 ET8
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 15-16:30  1.500.000  خانم اساسی
 رشتچی
شروع ترم(زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

نوجوانان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 ET1
 40 Aخانم
شنبه-دوشنبه
 15-16:30  1.500.000 خانم طالبی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2 ET3
 40  Aخانم شنبه- دو شنبه
15-16:30
 1.500.000 خانم خانی
رشتچی
3
 ET5 40
Aخانم یکشنبه-سه شنبه 15-16:30
 1،500،000 خانم قاسمی
رشتچي
4 ET6
 40 Aخانم شنبه - دوشنبه
15-16:30
1،500،000
خانم صالحی روش
رشتچي
 5 ET7  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
15-16:30  1،500،000
خانم جلیلی رشتچي
6  ET8  40 Aخانم شنبه- دوشنبه
15-16:30  1،500،000 خانم عربشاهی
رشتچي
شروع ترم(زمستان 96): دوشنبه 96/10/4

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir