بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1 Basic
 40  Mمختلط شنبه-دوشنبه
10:30-12:15
1.800.000
خانم طالبی
رشتچی
 
 
  ثبت نام آنلاین 
2
 F1 40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
14:30-16:15
1.800.000
  رشتچی
3
F1
40
Mمختلط
جمعه
8:30-12:15
 1.800.000  آقای شیرجنگ
 رشتچی
 4  F1/F2نیمه فشرده
80
 Mمختلط شنبه-دوشنبه
8:30-12:15
3.600.000
 خانم اساسی
 رشتچی
5

F2

40
Mمختلط
شنبه- دوشنبه
16:30-18:15 1،800،000
خانم رشیدی
 رشتچی
 6
F2
40
 Nمختلط
سه شنبه ها
12:30-16:15
 1,800,000

رشتچي
 7 F2
 40 O مختلط
جمعه
13:15-17
1.800.000
خانم جلیلی
رشتچی
8 F3  40
 Mمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
8:30-10:15  1،800،000
خانم رشیدی
 رشتچی
 9
F3
40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15  1،800،000
خانم بابایی خواه
رشتچی
10 F3
 40 Oمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  1,800,000 آقای نوری
رشتچي
11 F3
40
 Pمختلط جمعه
8:30-12:15 1.800.000
آقای ساغری
رشتچی
 12  نیمه فشردهF3/E1  80 Mمختلط
دوشنبه-چهارشنبه
 8:30-12:15 3.600.000
 خانم جلیلی
رشتچی
 13 F3/E1نیمه فشرده
 80 Mمختلط
سه شنبه-پنجشنبه
16:30-20:15
3.600.000
 آقای نوری
رشتچی
14 E1
40
Mمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15
 1،800،000 
خانم بلغانی
رشتچي
15  E1
 40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
10:30-12:15  1،800،000  
خانم آمارلویی
رشتچي
 16 E1
 40 Oمختلط
سه شنبه ها
12:30-16:15
 1.800.000 خانم بلغانی
رشتچی
17 E1
 40 P مختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 1.800.000  آقای نجفی
رشتچی
18
 E1 40
Qمختلط
جمعه
 13:15-17  1.800.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
19 E2
40
M مختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 1,800,000
آقای سیدکریمی
رشتچي
20 E2
40
Nمختلط سه شنبه ها
12:30-16:15  1,800,000 
آقای شیرجنگ
رشتچي
21 E2
40
O مختلط
جمعه
 8:30-12:15 1.800.000
آقای نوری
رشتچی
22
E2
40
Pمختلط
جمعه
13:15-17  1.800.000
 رشتچی
23 PI1
 40
 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
18:30-20:15
1،800،000 
آقای خدادی
رشتچي
24 PI1
 40
 Nمختلط
یکشنبه-چهارشنبه
16:30-18:15
1,800,000
خانم اساسی
رشتچي
 25
PI1
 40
 Oمختلط
سه شنبه-پنجشنبه
18:30-20:15
 1,800,000
خانم آزاد
رشتچي
 26 PI1
40
Pمختلط
پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000 آقای کاظمی
رشتچی
 27 PI1
40
Qمختلط  پنجشنبه  12:30-16:15  1.800.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 28 PI1
40
 Rمختلط  شنبه-دوشنبه  18:30-20:15 1.800.000
 خانم آزاد
 رشتچی
29 PI2
 40
M مختلط
شنبه-دوشنبه 18:30-20:15
 1،800،000
خانم حیدرزاده
 رشتچی
30 PI2  40 Nمختلط سه شنبه- پنجشنبه
18:30-20:15  1.800.000 خانم جندقی
رشتچی
 31 PI2
 40 Oمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 1.800.000 خانم اساسی
رشتچی
32
PI2
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 1.800.000 خانم مدرس
رشتچی
33 I1
40
 Mمختلط
شنبه ها
 16:30-20:15
2.000.000
خانم رزاقی
رشتچي
34 I1
40
 Nمختلط
سه شنبه-پنجشنبه 18:30-20:15
 2،000،000
آقای آتشی
 رشتچي
 35 I1
40
Oمختلط پنجشنبه  16:30-20:15 2.000.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
36  I1  40 Pمختلط
جمعه
8:30-12:15 2.000.000
خانم مجدی
 رشتچی
 37  I1  40 Qمختلط
 جمعه  13:15-17 2.000.000 آقای نوری
رشتچی
38 I2
40
M مختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
   2،000،000
خانم آزاد
رشتچي
39 I2
40
N مختلط
جمعه
8:30-12:15    2.000.000
خانم اسدی
رشتچي
 40 I2  40 Oمختلط
جمعه
8:30-12:15 2.000.000 خانم شاهمحمدی
رشتچی
41 I2
 40 Pمختلط
جمعه ها
13:15-17
2.000.000

 رشتچی
 42 I2/I3نیمه فشرده
80
 Mمختلط شنبه-دوشنبه
12:30-16:15
4.000.000  خانم عربشاهی
 رشتچی
43 I3
 40
M مختلط
چهارشنبه ها
 16:30-20:15
2.000.000

رشتچي
44  I3
 40
 Nمختلط
شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
2.000.000
خانم حیدرزاده
رشتچي
45  I3 40
Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
2.000.000
خانم جندقی
رشتچی
46 I3
 40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 2.000.000

رشتچی
47 UI1
 40 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
 16:30-18:15 2.000.000 خانم عباسی  رشتچی
 48 UI1
 40 N مختلط
یکشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
49 UI1
40
Oمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15 2.000.000
آقای آتشی
رشتچی
 50 UI1
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
2.000.000
رشتچی
51 UI1/UI2نیمه فشرده
 80  Mمختلط سه شنبه-پنجشنبه
16:30-20:15
4.000.000 خانم بروجردی
 رشتچی
 52  UI2 40
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
2.000.000
خانم آزاد
رشتچی
53  UI2  40 Nمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم رزاقی
رشتچی
 54  UI2  40  Oمختلط جمعه
8:30-12:15 2.000.000
آقای درخشانی
رشتچی
 55 UI2
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17 2.000.000
خانم اسدی
 رشتچی
56
 UI3
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 18:30-20:15
2،000،000  آقای مسگرشهر
رشتچی 
 57 UI3
 40  Nمختلط سه شنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
58 UI3
 40  Oمختلط سه شنبه- پنجشنبه
 16:30-18:15 2.000.000
خانم آزاد
 رشتچی
59  UI3 40
Pمختلط
جمعه
13:15-17
2.000.000
خانم شاهمحمدی
رشتچی
60
A1  40 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
 18:30-20:15 2.000.000 آقای علیایی
رشتچی
61
A1
40
N مختلط شنبه ها
16:30-20:15 2.000.000
خانم عربشاهی
رشتچی
 62 A1
 40 Oمختلط
 پنجشنبه  8:15-12 2.000.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
63
A1  40 Pمختلط
پنجشنبه
 8:15-12 2.000.000
آقای ورزی
 رشتچی
64 A2 40
M مختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15 2.000.000
خانم حیدرزاده
رشتچی 
65 A2
 40  Nمختلط جمعه
13:15-17 2.000.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
66
 فشرده مقدماتي      F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
16:30-20:15 
5،400،000 آقاي نوری
 رشتچی
67  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M مختلط
 شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
 5،400،000
آقای نوری
رشتچی 
 68 فشرده متوسطه          PI2-I1-I2
120
 Mمختلط شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
16:30-20:15
5.800.000
خانم آقاخان
رشتچی
69 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
سه شنبه ها
12:30-16:15
2.000.000
رشتچي
 70 مکالمه ترمیمی1 Speaking Combination
 40  Nمختلط  جمعه
8:30-12:15
2.000.000
 خانم بروجردی
 رشتچی
71 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Mمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
2.000.000
خانم عباسی
رشتچي
شروع ترم(بهار 97) : یکشنبه  97/1/26

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
F1
 40
 Aخانم
یکشنبه- چهارشنبه 10:30-12:15  1,800,000
خانم مختاری
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F2
40
Aخانم شنبه-دوشنبه 8:30-10:15 
1،800،000
خانم طالبی
 رشتچی
3 F2
 40 Bخانم یکشنبه-چهارشنبه 12:30-14:15 1.800.000
خانم مختاری
رشتچی
4 F3
 40  Aخانم شنبه - دوشنبه
10:30-12:15 1.800.000
 خانم شاکریان
 رشتچی
5 F3
40
 Bخانم جمعه
 13:15-17 1.800.000 آقای نجفی
رشتچی
6
 E1
 40
Aخانم شنبه-دوشنبه
12:30-14:15  1،800،000
خانم آمارلویی
رشتچی 
7  E1  40 B خانم
سه شنبه ها
8:45-12:30  1.800.000 خانم شهنواز
رشتچی
8
E1
 40  Cخانم جمعه  8:30-12:15  1.800.000 خانم جلیلی
رشتچی
9
E2 40
Aخانم
شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
1،800،000  خانم صالحی روش
رشتچی 
10
 E2
 40
Bخانم
یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15
 1,800,000
خانم بلغانی
رشتچي
11  E2  40  Cخانم پنجشنبه
 8:15-12  1.800.000  خانم رضایی(اکرم)
 رشتچی
12 PI1
40
Aخانم  یکشنبه-چهارشنبه
 10:30-12:15 1،800،000  خانم بروجردی
رشتچي
13 PI2
 40
Aخانم
یکشنبه ها
16:30-20:15 1،800،000  
خانم بلغانی
رشتچي
14 PI2
 40  Bخانم  یکشنبه-چهارشنبه
 8:30-10:15  1.800.000 خانم بروجردی
رشتچی
15
I1
 40
 Aخانم
شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15
2.000.000
خانم اساسی
رشتچي
16  I1  40 B خانم
سه شنبه ها
12:30-16:15 2.000.000 خانم عبدی
رشتچی
17 I2
 40 Aخانم  یکشنبه-چهارشنبه 10:30-12:15 2.000.000
آقای خلعتبری
رشتچی
18  I2  40 Bخانم
پنجشنبه ها
12:30-16:15 2.000.000 خانم پهلوان
رشتچی
19 I3
40
Aخانم
شنبه-دوشنبه 
16:30-18:15
2.000.000
خانم آزاد رشتچی 
20  UI1  40 Aخانم یکشنبه - چهارشنبه
16:30-18:15
2.000.000 خانم بروجردی
 رشتچی
21
 UI1  40 Bخانم
پنجشنبه
 8:15-12 2.000.000
خانم رزاقی
 رشتچی
22  UI2 40
Aخانم سه شنبه - پنجشنبه
16:30-18:15
2.000.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
23 UI2
 40
Aخانم شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15 2.000.000
آقای آتشی
رشتچي
24 UI3
40
Aخانم
شنبه - دوشنبه
 8:30-10:15 2.000.000
آقای علیایی
رشتچی
25  UI3  40 Bخانم یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15 2.000.000 آقای خلعتبری
رشتچی
26 A1
 40 Aخانم شنبه- دوشنبه
16:30-18:15
2.000.000
آقای مسگرشهر
رشتچی
27 A2
 40 Aخانم یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
2.000.000  آقای مسگرشهر
 رشتچی
شروع ترم (بهار 97): یکشنبه 97/1/26


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 1 F1
 40  Wآقا  یکشنبه ها
16:30-20:15
1.800.000
خانم رضایی(زهرا)
رشتچی
2 F2
40
Wآقا
 پنجشنبه 16:30-20:15
1،800،000

 رشتچی
3 F3 40 Wآقا
سه شنبه-پنجشنبه
18:30-20:15  1،800،000 آقای نجفی
 رشتچی
4 E1
 40 Wآقا یکشنبه - چهارشنبه
18:30-20:15  1،800،000 خانم بابایی خواه
رشتچی 
5 E2 40
Wآقا  شنبه - دوشنبه
18:30-20:15
1،800،000 خانم صالحی روش
رشتچی 
6 PI1
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1.800.000 خانم اساسی
رشتچی
7
 PI2
 40 Wآقا
شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15 1،800،000  خانم داودی
 رشتچی
8 I2 40
Wآقا
یکشنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15 2.000.000 خانم بروجردی
 رشتچی
9  I3
 40 Wآقا
شنبه-دوشنبه   18:30-20:15 2.000.000 خانم عباسی
رشتچی 
10
 UI1
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15 2.000.000 آقای مسگرشهر
رشتچي
شروع ترم(بهار 97): یکشنبه  97/1/26
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir