بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

F1

40
M
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15 1،400،000
خانم رضایی(زهرا)
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2
F1
40
 N
پنجشنبه
8:15-12
 1,400,000
آقای حجازی
رشتچي
3 F2  40
 M
پنجشنبه 12:30-16:15  1،400،000
خانم مختاری
 رشتچی
 4
F2
40
N
 سه شنبه پنجشنبه
18:30-20:15
 1،400،000
خانم صالحی روش
رشتچی
5 F2
 40 O
جمعه
13:15-17
 1,400,000 خانم خانی
رشتچي
6 F3
40
M
جمعه
9-12:45
 1،400،000 
آقای نوری
رشتچي
7
 F3
 40
N  جمعه  13:15-17
 1،400،000  
 آقاي شیرچنگ رشتچي
 8 F3
 40  O جمعه
13:15-17
 1.400.000 خانم جندقیان
رشتچی
9  F3/E1نيمه فشرده
 80
 M
یکشنبه- چهارشنبه
1630-20:15
2,800,000
خانم رزاقی
رشتچي
10 E1
40
M
یکشنبه - چهارشنبه  16:30-18:15
 1,400,000
آقاي سیدکریمی
رشتچي
 11
E1
40

N جمعه
 9-12:45
 1,400,000 
آقاي شیرچنگ
رشتچي
 12 E1
40
O
 جمعه  13:15-17 1.400.000
خانم مدرس
رشتچی
13 E2
 40
 M
شنبه-دوشنبه 16:30-18:15
1،400،000 
خانم آزاد
رشتچي
 14
E2
 40
 N
سه شنبه
 16:30-20:15
1,400,000
آقای شیرجنگ
رشتچي
 15
E2
 40
 O
جمعه
13:15-17
 1,400,000
آقای نوری
رشتچي
16
E2/PI1نيمه فشرده
80
M
شنبه- دوشنبه
 8:30-12:15
 2,800,000
_
رشتچي
17
PI1
 40
M
 شنبه- دوشنبه 16:30-18:15
 1،400،000
خانم عباسی
 رشتچی
 18 PI1  40  N یکشنبه
 16:30-20:15  1.400.000 خانم بروجردی
رشتچی
 19 PI1
 40  O  سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 1.400.000  خانم صالحی روش
رشتچی
 20 PI1
40
 P پنجشنبه
12:30-16:15
 1.400.000 _
رشتچی
 21 PI1
 40  Q چمعه
13:15-17
 1.400.000 آقای کنش لو
رشتچی
22 PI2
40
 M
دوشنبه
 16:30-20:15
 1،400،000
_
رشتچي
23  PI2
40
 N
جمعه
9-12:45
 1،400،000
_  رشتچي
 24 PI2
40
 O  جمعه  13:15-17  1.400.000 _  رشتچی
25 PI2/I1 نيمه فشرده
 80
 M
شنبه-دوشنبه
16:30-20:15
 2,800,000
خانم رزاقی
رشتچي
 26 PI2/I1نیمه فشرده
 80  N یکشنبه- چهارشنبه
16:30-20:15
2.800.000
خانم آزاد
رشتچی
27 I1
40

M
سه‌شنبه-پنجشنبه
16:30-18:15
   1،600،000
_
رشتچي
 28
I1
40
N
جمعه 13:15-17    1،600،000
خانم اسدی
رشتچي
 29
I2
 40
M
سه‌شنبه- پنجشنبه
 16:30-18:15
   1،600،000
خانم حیدرزاده
رشتچي
 30
 I2
 40
 N
سه شنبه- پنجشنبه
 18:30-20:15
1,600.000
آقای آتشی
رشتچي
 31
I2
 40
O پنجشنبه
8:15-12
1,600,000
خانم عباسی
رشتچي
 32 I2
40
 P  پنجشنبه  8:15-12  1.600.000 خانم بیگلو
رشتچی
33   I2/I3نيمه فشرده
80
M
سه‌شنبه-پنجشنبه
16:30-20:15
 3،200،000
آقای خدادی
رشتچي
34
 I2/I3نیمه فشرده
 80  N شنبه-دوشنبه
12:30-16:15
3.200.000
 آقای ورزی
رشتچی
35
I3
 40  M چهارشنبه
 16:30-20:15  1.600.000 خانم بروجردی
 رشتچی
 36  I3  40 N
یکشنبه-چهارشنبه
16:30-18:15
1.600.000
 خانم چاهیان
رشتچی
 37 I3
40
 O جمعه
 13:15-17 1.600.000
آقای زمانی
رشتچی
38
UI1
 40
M
سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
 1،600،000
خانم آزاد
رشتچی 
39
 UI2
40
M
شنبه-دوشنبه
 18:30-20:15
1،600،000  خانم عربشاهی
رشتچی 
40
 UI2  40 N
 یکشنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  1.600.000  آقای ورزی
رشتچی
41
UI2
40
 O سه شنبه- پنجشنبه  16:30-18:15 1.600.000
 آقای آتشی
رشتچی
 42  UI2 40
 P  سه شنبه- پنجشنبه
 18:30-20:15  1.600.000  خانم حیدرزاده
رشتچی
43 A1 40
M
شنبه- دوشنبه
18:30-20:15  1،600،000
آقای مسگر شهر
رشتچی 
 44  A1 40
 N جمعه
 9-12:45

1.600.000

آقای درخشانی
رشتچی
45
 A1  40  O جمعه
13:15-17
1.600.0000
آقای طائبی
 رشتچی
46  A2
40
M
جمعه 9-12:45  1،600،000
آقاي مسگرشهر
رشتچی 
47
 فشرده مقدماتي F1-F2-F3
120
 M
شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
8:30-12:15 
4،200،000 آقاي نوری
 رشتچی
48  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M
 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
16:30-20:15 
 4،200،000
آقاي خدادی
رشتچی 
49 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M
پنجشنبه
12:30-16:15  
1،700،000
خانم بروجردی
رشتچي
50
مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
N
پنجشنبه
 8:15-12
1،700،000  
خانم چاهیان
رشتچي
شروع دوره(ترم زمستان 95)95/10/9

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
BASIC
 40
 A
یکشنبه- چهارشنبه 8:30-10:15
 1,400,000
خانم طالبی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F1
40
A شنبه-دوشنبه 12:30-14:15 
1،400،000
خانم مختاری
 رشتچی
 3 F1
 40  B  یکشنبه-چهارشنبه
10:30-12:15
1.400.000
 خانم مختاری
رشتچی
4
F1/F2نیمه فشرده
80 A
شنبه-دوشنبه
8:30-12:15
 2.800.000
خانم خانی
 رشتچی
 5 F2
 40 A  شنبه-دوشنبه 14:30-16:15
1.400.000
خانم بلغانی
رشتچی
 6 F2
40
 B  یکشنبه- چهارشنبه
 8:30-10:15 1.400.000
 خانم مختاری
رشتچی
 7  F2 40
 C  چهارشنبه  16:30-20:15  1.400.000 خانم اساسی
رشتچی
8
 F3
 40
A شنبه-دوشنبه
16:30-18:15  1،400،000
خانم بابایی خواه
رشتچی 
 9  F3  40 B
سه شنبه
 12:30-16:15  1.400.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
 10 F3/E1نیمه فشرده
80
 A شنبه-دوشنبه
8:30-12:15
2.800.000
خانم بلغانی
رشتچی
11
E1 40
A شنبه-دوشنبه
8:30-10:15
1،400،000 خانم حیدرزاده
رشتچی 
 12
 E1
 40
B
یکشنبه-چهارشنبه 10:30-12:15
 1,400,000
آقای نوری
رشتچي
 13  E1  40  C  پنجشنبه 12:30-16:15
1.400.000
خانم اساسی
رشتچی
14 E2
40
 A  شنبه-دوشنبه
 16:30-18:15 1،400،000  خانم صالحی روش
رشتچي
15  E2
40
 B
يكشنبه-چهارشنبه
10:30-12:15
 1,400,000
خانم حیدرزاده
رشتچی
 16 E2/PI1نیمه فشرده
 80  A  یکشنبه-چهارشنبه 8:30-12:15
2.800.000
_
رشتچی
17
PI1
 40
A
یکشنبه-چهارشنبه   8:30-10:15
1،400،000  
آقای خلعت بری(مهدی)
رشتچي
 18  PI1 40
B
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 1.400.000 آقای نوری
 رشتچی
 19 PI1
 40  C  پنجشنبه 8:15-12
 1.400.000  خانم رضایی(اکرم)
رشتچی
 20
PI2
 40
 A
شنبه- دوشنبه
 8:30-10:15
 1,400,000
 خانم داودی رشتچي
 21  PI2  40 B
سه شنبه -پنجشنبه
 16:30-18:15  1.400.000 _
رشتچی
 22 PI2
40
C
جمعه
 9-12:45  1.400.000  خانم مجدی
 رشتچی
 23 I1
 40  A  شنبه-دوشنبه  16:30-18:15 1.600.000
خانم داودی
رشتچی
 24  I1  40  B  یکشنبه-چهارشنبه  8:30-10:15  1.600.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
 25 I1
 40  C جمعه
9-12:45
1.600.000
 خانم بروجردی
رشتچی
26
I2
40
A
شنبه-دوشنبه 
10:30-12:15
1،600،000
خانم حیدرزاده رشتچی 
 27  I2  40  B شنبه- دوشنبه
16:30-18:15
 1.600.000  آقای مسگرشهر
 رشتچی
 28 I2
 40 C
سه شنبه
10:30-14:15
 1.600.000  خانم بیگلو
 رشتچی
29
I3
40
 A
شنبه-دوشنبه 10:30-12:15
 1،600،000
خانم عربشاهی
رشتچي
 30  I3 40
 B شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
 1.600.000 آقای ورزی
رشتچی
31
UI1 40
A
 شنبه- دوشنبه
 10:30-12:15
 1،600،000
آقای ورزی
 رشتچی
32
 UI1 40
 B شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
 1.600.000 خانم عربشاهی
رشتچی
33
 UI1  40  C جمعه
 9-12:45 1.600.000
آقای زمانی
رشتچی
34 UI2
 40
A يكشنبه-چهارشنبه
 10:30-12:15
 1,600,000
آقای خلعت بری(مهدی)
رشتچي
 35 UI2
40
B
یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15 1.600.000
 آقای ورزی
رشتچی
 36  UI2 40
 C پنجشنبه
12:30-16:15
1.600.000
آقای مسگرشهر
 رشتچی
 37 UI3
40
 A شنبه-دوشنبه
 16:30-18:15  1.600.000 آقای علیایی
رشتچی
 38  UI3  40  B یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15  1.600.000 آقای آتشی
رشتچی
 39  UI3 40
C پنجشنبه
 8:15-12  1.600.000 آقای طائبی
رشتچی
 40 UI3
40
D
جمعه
9-12:45
1.600.000
 خانم اسدی
رشتچی
 41 A1
 40  A پنجشنبه
12:30-16:15
1.600.000
آقای آتشی
رشتچی
 42 A2
 40  A  یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
 1.600.000  آقای مسگرشهر
 رشتچی
43 A2  40
B
پنجشنبه
12:30-16:15 
1,600,000
آقاي ورزی
رشتچي
شروع دوره(ترم زمستان 95)95/10/9


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
F1
40
W یکشنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
1،400،000
خانم رضایی(زهرا)
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
2
F2 40 W
شنبه-دوشنبه
18:30-20:15  1،400،000 خانم صالحي روش
 رشتچی
3  F3
 40 W سه شنبه -پنجشنبه
18:30-20:15  1،400،000 _
رشتچی 
4 E1 40
W  یکشنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
1،400،000 آقاي سیدکریمی
رشتچی 
5
 E2
40
W
شنبه-دوشنبه
 18:30-20:15 1،400،000 خانم داودی
رشتچی 
6
 E2
40
X
جمعه
13:15-17 1،400،000 _
رشتچی 
7
PI1
40
W
شنبه-دوشنبه
18:30-20:15
1،400،000 آقای کنش لو
رشتچی
8
 PI1
 40 X
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15 1،400،000  آقای آتشی
 رشتچی
9 PI2 40
W
شنبه-دوشنبه
18:30-20:15  1،400،000 خانم آزاد
رشتچی 
10 I1 40
W
 سه شنبه -پنجشنبه  18:30-20:15 1،600،000  آقای زمانی
 رشتچی
11
 I3
40
W
شنبه-دوشنبه
 18:30-20:15
 1،600،000 خانم عباسی
 رشتچی
12  UI1
 40  W يكشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15 1،600،000  خانم چاهیان
 رشتچی
 13  UI2
 40 W
شنبه-دوشنبه   18:30-20:15  1،600،000 آقاي زمانی
رشتچی 
14
 UI3
40
W
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1،600،000  آقای مسگرشهر
رشتچي
شروع دوره(ترم زمستان 95)95/10/9
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir