بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

F1

40
M
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15 1،600،000
خانم رشیدی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2
F1
40
 N
جمعه
13:15-17
 1,600,000
خانم مختاری
رشتچي
3 F2  40
 M
یکشنبه - چهارشنبه
16:30-18:15  1،600،000
خانم زهرا رضایی
 رشتچی
 4
F2
40
N
 سه شنبه پنجشنبه
18:30-20:15
 1،600،000
آقای ترکان
رشتچی
5 F2
 40 O
پنجشنبه
8:15-12
 1,600,000 آقای حجازی
رشتچي
6 F3
40
M
سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
 1،600،000 
آقای شیرجنگ
رشتچي
7
 F3
 40
N  پنجشنبه 12:30-16:15
 1،600،000  
خانم اساسی
رشتچي
 8 F3
 40  O جمعه
13:15-17
 1.600.000 خانم خانی
رشتچی
9 E1
40
M
جمعه
 8:30-12:15
 1,600,000
آقاي شیرجنگ
رشتچي
 10
E1
40
N جمعه
13:15-17  1,600,000 
آقاي نجفی
رشتچي
11 E1
40
O
 جمعه  13:15-17 1.600.000

رشتچی
12 E2
 40
 M
یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
1،600،000 
آقای سیدکریمی
رشتچي
13 E2
 40
 N
جمعه
 8:30-12:15
1,600,000
آقای نوری
رشتچي
 14
E2
 40
 O
جمعه
8:30-12:15
 1,600,000
خانم مجدی
رشتچي
 15  E2  40  P جمعه
 13:15-17  1,600,000 آقای نوری
رشتچی
16
E2/PI1نيمه فشرده
80
M
یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-20:15
 3,200,000
آقای خدادی
رشتچي
17
PI1
 40
M
 شنبه- دوشنبه 16:30-18:15
 1،600،000
خانم عباسی
 رشتچی
 18 PI1  40  N سه شنبه - پنجشنبه
 16:30-18:15  1.600.000 آقای نجفی
رشتچی
 19 PI1
 40  O جمعه
13:15-17
 1.600.000 خانم مدرس
رشتچی
20 PI2
40
 M
شنبه -دوشنبه
 16:30-18:15
 1،600،000
آقای خدادی
رشتچي
21  PI2
40
 N
یکشنبه
16:30-20:15
 1،600،000
خانم آزاد
 رشتچي
 22 PI2
40
 O سه شنبه - پنجشنبه
 16:30-18:15  1.600.000 آقای شیرجنگ
 رشتچی
 23  PI2  40  P پنجشنبه
 12:30-16:15 1.600.000
 خانم آزاد
 رشتچی
 24 PI2
 40 Q
 جمعه  13:15-17 1.600.000
 آقای شیرجنگ
رشتچی
25 PI2/I1 نيمه فشرده
 80
 M
سه شنبه - پنجشنبه
16:30-20:15
 3,200,000 خانم بروجردی
رشتچي
26 I1
40
M
دوشنبه
16:30-20:15
   1،800،000
_
رشتچي
 27
I1
40
N
جمعه 8:30-12:15    1،800،000
خانم بروجردی
رشتچي
 28 I1  40  O جمعه
 13:15-17  1.800.000 آقای زمانی
رشتچی
29 I2
 40
M
سه‌شنبه- پنجشنبه
 18:30-20:15
   1،800،000
خانم حیدرزاده
رشتچي
 30
 I2
 40
 N
جمعه
13:15-17
1,800.000
آقای آتشی
رشتچي
31   I2/I3نيمه فشرده
80
M
یکشنبه - چهارشنبه
16:30-20:15
 3،600،000
خانم چاهیان
رشتچي
32
I3
 40  M سه شنبه - پنجشنبه
 16:30-18:15  1.800.000 خانم حیدرزاده
 رشتچی
 33  I3  40 N
سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
1.800.000
آقای آتشی
رشتچی
 34 I3
40
 O پنجشنبه
 8:15-12 1.800.000
آقای ورزی
رشتچی
35
 I3 40
 P  پنجشنبه  8:15-12 1.800.000
 آقای زمانی
رشتچی
36
 I3  40  Q  شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15  1.800.000
رشتچی
37
UI1/UI2نیمه فشرده
 80
M
شنبه - دوشنبه
12:30-16:15
 3،600،000
آقای ورزی
رشتچی 
 38  UI1 40
 N چهارشنبه
16:30-20:15
1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
39
 UI1  40  O جمعه
13:15-17
1.800.000
خانم اسدی
رشتچی
40
 UI2
40
M
سه شنبه - پنجشنبه
 18:30-20:15
1،800،000  خانم آزاد
رشتچی 
41
 UI3  40 M
شنبه - دوشنبه  18:30-20:15  1.800.000 آقای علیایی
رشتچی
42
UI3
40
 N یکشنبه- چهارشنبه  18:30-20:15 1.800.000
 آقای مسگرشهر
رشتچی
 43  UI3 40
 O  سه شنبه- پنجشنبه
 16:30-18:15  1.800.000 آقای آتشی
رشتچی
44 A1 40
M
پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000
آقای ورزی
رشتچی 
45  A2
40
M
جمعه 8:30-12:15  1،800،000
آقای درخشانی
رشتچی 
 46  A2  40  N جمعه
 13:15-17  1.800.000  خانم حیدرزاده
رشتچی
47
 فشرده مقدماتي F1-F2-F3
120
 M
یکشنبه-سه شنبه -پنجشنبه
16:30-20:15 
4،800،000 آقاي نوری
 رشتچی
48  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M
 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
8:30-12:15 
 4،800،000
خانم بلغانی
رشتچی 
 49  فشرده متوسطه PI2-I1-I2
120
M
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
16:30-20:15
 5.200.000  خانم بروجردی
رشتچی
50 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M
پنجشنبه
8:15-12
1،800،000
خانم بروجردی
رشتچي
51 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
N
پنجشنبه
 8:15-12
1،900،000  
خانم عباسی
رشتچي
شروع ترم(بهار 96)96/1/19

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
BASIC
 40
 A
یکشنبه- چهارشنبه 10:30-12:15  1,600,000
خانم طالبی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F1
40
A شنبه-دوشنبه 10:30-12:15 
1،600،000
خانم مختاری
 رشتچی
 3 F1
 40  B  یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15
1.600.000
 خانم طالبی
رشتچی
 4 F1
 40  C پنجشنبه
 12:30-16:15 1.600.000
 خانم شهنواز
 رشتچی
5
F1/F2نیمه فشرده
80 A
شنبه-دوشنبه
16:30-20:15  3.200.000
خانم بابایی خواه
 رشتچی
 6 F2
 40 A  شنبه-دوشنبه 12:30-14:15
1.600.000
خانم خانی
رشتچی
 7 F2
40
 B  یکشنبه- چهارشنبه
 10:30-12:15 1.600.000
 خانم جلیلی
رشتچی
8
 F3
 40
A شنبه-دوشنبه
8:30-10:15  1،600،000
خانم مختاری
رشتچی 
 9  F3  40 B
شنبه - دوشنبه
 14:30-16:15  1.600.000 خانم بلغانی
رشتچی
 10  F3 40
 C یکشنبه - چهارشنبه
 8:30-10:15  1.600.000 خانم صالحی روش
رشتچی
 11 F3
 40  D چهارشنبه
16:30-20:15
1.600.000
خانم اساسی
رشتچی
12
E1 40
A شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
1،600،000 خانم صالحی    روش
رشتچی 
 13
 E1
 40
B
سه شنبه
12:30-16:15
 1,600,000
آقای شیر جنگ
رشتچي
14 E2
40
 A  شنبه-دوشنبه
 10:30-12:15 1،600،000  خانم عربشاهی
رشتچي
15  E2
40
 B
يكشنبه-چهارشنبه
10:30-12:15
 1,600,000
خانم صالحی روش
رشتچی
 16 E2  40  C پنجشنبه
12:30-16:15
 1.600.000 خانم عبدی
 رشتچی
 17 E2/PI1نیمه فشرده
 80  A شنبه - دوشنبه
8:30-12:15
3.200.000
خانم بیگلو
رشتچی
18 PI1
 40
A
شنبه - دوشنبه
16:30-18:15 1،600،000  
خانم آزاد
رشتچي
 19  PI1 40
B
یکشنبه- چهارشنبه
10:30-12:15
 1.600.000
 رشتچی
 20
PI2
 40
 A
یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15
 1,600,000
آقای آتشی
رشتچي
 21  PI2  40 B
پنجشنبه
8:15-12  1.600.000 خانم بیگلو
رشتچی
 22 I1
 40  A  شنبه-دوشنبه 8:30-10:15 1.800.000
آقای ورزی
رشتچی
 23  I1  40  B سه شنبه - پنجشنبه
16:30-18:15  1.800.000 آقای موسوی
رشتچی
 24 I1
 40  C جمعه
8:30-12:15
1.800.000
خانم اکرم رضایی
رشتچی
25 I2
40
A
شنبه-دوشنبه 
16:30-18:15
1،800،000
خانم داودی رشتچی 
 26  I2  40  B یکشنبه- چهارشنبه
8:30-10:15
 1.800.000
 رشتچی
 27 I2
 40 C
جمعه
8:30-12:15
 1.800.000  خانم اسدی
 رشتچی
28
I2/I3نیمه فشرده
80
 A
شنبه-دوشنبه 16:30-20:15
 3.600.000
خانم رزاقی
رشتچي
 29 I3
 40  A شنبه - دوشنبه
16:30-18:15
1.800.000
آقای مسگرشهر
 رشتچی
 30  I3 40
 B سه شنبه
 10:30-14:15 1.800.000
 خانم عبدی
رشتچی
31 UI1 40
A
 شنبه- دوشنبه
 16:30-18:15
 1،800،000
خانم عربشاهی
 رشتچی
32  UI1 40
 B یکشنبه-چهارشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 خانم رزاقی
رشتچی
33 UI2
 40
A شنبه - دوشنبه
 10:30-12:15
 1,800,000
آقای ورزی
رشتچي
 34 UI2
40
B
شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15 1.800.000
 آقای ورزی
رشتچی
 35  UI2 40
 C جمعه
8:30-12:15
1.800.000

 رشتچی
 36 UI3
40
 A یکشنبه-چهارشنبه
 10:30-12:15  1.800.000 آقای زمانی
رشتچی
 37  UI3  40  B یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15  1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
38 UI3
40
C
پنجشنبه 12:30-16:15
1.800.000
آقای آتشی
رشتچی
 39 A1
 40  A شنبه - دوشنبه
16:30-18:15
1.800.000
آقای علیایی
رشتچی
 40 A1
 40  B  یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
 1.800.000  آقای مسگرشهر
 رشتچی
 41  A1  40  C  پنجشنبه  8:15-12  1.800.000 آقای مسگرشهر
 رشتچی
42 A2  40
A شنبه - دوشنبه
18:30-20:15 
1,800,000
آقای مسگرشهر
رشتچي
شروع ترم (بهار 96)96/1/19


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1
F1
40
W شنبه-دوشنبه
18:30-20:15
1،600،000
خانم صالحی روش
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
2
F2 40 W
یکشنبه-چهارشنبه
18:30-20:15  1،600،000 آقای سیدکریمی
 رشتچی
3  F3
 40 W شنبه - دوشنبه
18:30-20:15  1،600،000 خانم داودی
رشتچی 
4 E1 40
W سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
1،600،000 آقای موسوی
رشتچی 
5
 E2
40
W
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15 1،600،000 آقای ترکان
رشتچی 
6
PI1
40
W
شنبه-دوشنبه
18:30-20:15
1،600،000 خانم عربشاهی
رشتچی
7
 PI2
 40 W شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15 1،600،000  آقای خدادی
 رشتچی
8 PI2 40
X
یکشنبه-چهارشنبه
18:30-20:15  1،600،000 خانم رزاقی
رشتچی 
9 I1 40
W
شنبه- دوشنبه
 18:30-20:15 1،800،000  خانم آزاد
 رشتچی
10  UI1
 40  W شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15 1،800،000  خانم عباسی
 رشتچی
 11  UI2
 40 W
یکشنبه-چهارشنبه   18:30-20:15  1،800،000 آقاي آتشی
رشتچی 
12
 A1
40
W
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1،800،000  خانم حیدرزاده
رشتچي
شروع ترم(بهار 96)96/1/19
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir