بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

F1

40
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
8:30-10:15 1،600،000

 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2
F1
40
 Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:45-18:30
 1,600,000
خانم زهرا رضایی
رشتچي
 3 F1
 40 O مختلط
جمعه
8:30-12:15
1.600.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
4 F2  40
 Mمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
10:30-12:15  1،600،000
خانم مختاری
 رشتچی
 5
F2
40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
13-14:45  1،600،000
خانم شهنواز
رشتچی
6 F2
 40 Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:45-18:30  1,600,000 آقای نجفی
رشتچي
 7 F2
40
 Pمختلط جمعه
 13:15-17 1.600.000
 خانم جلیلی
رشتچی
8 F3
40
Mمختلط
 یکشنبه -چهارشنبه
16:45-18:30
 1،600،000 
خانم اساسی
رشتچي
9  F3
 40
Nمختلط
جمعه
8:30-12:15  1،600،000  
آقای نوری
رشتچي
 10 F3
 40 Oمختلط
جمعه
13:15-17
 1.600.000 آقای نجفی
رشتچی
11 E1
40
M مختلط
شنبه- دوشنبه
18:45-20:30
 1,600,000
خانم داودی
رشتچي
 12
E1
40
Nمختلط یکشنبه-چهارشنبه
16:45-18:30  1,600,000 
آقاي خدادی
رشتچي
13 E1
40
O مختلط
 سه شنبه - پنجشنبه
 18:45-20:30 1.600.000
آقای نجفی
رشتچی
14
E1
40
Pمختلط
پنجشنبه
 8:15-12  1.600.000 آقای حجازی
 رشتچی
15 E2
 40
 Mمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
18:45-20:30
1،600،000 
خانم بروجردی
رشتچي
16 E2
 40
 Nمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
1,600,000
آقای شیرجنگ
رشتچي
 17
E2
 40
 Oمختلط
جمعه
13:15-17
 1,600,000
خانم مدرس
رشتچي
18 PI1
 40
M مختلط
 شنبه ها 16:45-20:30
 1،600،000
آقای خدادی
 رشتچی
 19 PI1  40 Nمختلط سه شنبه- پنجشنبه
18:45-20:30  1.600.000 آقای خدادی
رشتچی
 20 PI1
 40 Oمختلط جمعه
8:30-12:15
 1.600.000 خانم مجدی
رشتچی
21
PI1
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 1.600.000 آقای نوری
رشتچی
 22 PI1/PI2نیمه فشرده
80
Mمختلط
یکشنبه- سه شنبه
 12:30-16:15 3.200.000
   رشتچی
23 PI2
40
 Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
 16:45-18:30
 1،600،000
آقای سیدکریمی
رشتچي
24  PI2
40
 Nمختلط
جمعه 8:30-12:15
 1،600،000
خانم بروجردی
 رشتچي
 25 PI2
40
Oمختلط جمعه
 8:30-12:15  1.600.000 خانم اسدی
 رشتچی
26  PI2  40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 1.600.000

 رشتچی
27 PI2/I1 نيمه فشرده
 80
 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
16:45-20:30
 3,200,000 خانم آزاد
رشتچي
 28 PI2/I1نیمه فشرده
 80 Nمختلط
 سه شنبه- پنجشنبه
 16:45-20:30  3.200.000  آقای شیرجنگ
 رشتچی
29 I1
40
M مختلط
شنبه ها
16:45-20:30
   1،800،000
خانم رزاقی
رشتچي
 30
I1
40
N مختلط
شنبه- دوشنبه
16:45-18:30    1،800،000
خانم داودی
رشتچي
 31 I1  40 Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:45-18:30  1.800.000 آقای ترکان
رشتچی
 32 I1
 40 Pمختلط
جمعه ها
13:15-17
1.800.000
آقای شیرجنگ
 رشتچی
33 I2
 40
M مختلط
شنبه- دوشنبه
 16:45-18:30
   1،800،000
خانم عباسی
رشتچي
 34
 I2
 40
 Nمختلط
یکشنبه ها
16:45-20:30
1,800.000
خانم آزاد
رشتچي
35  I2 40
Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:45-18:30
1.800.000
 آقای خدادی
رشتچی
 36 I2
 40 Pمختلط
پنجشنبه
12:30-16:15
1.800.000
 آقای آتشی
رشتچی
 37 I2
 40 Qمختلط
جمعه
 13:15-17  1.800.000    
38   I2/I3نيمه فشرده
80
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:45-20:30
 3،600،000
آقای آتشی
رشتچي
39
I3
 40 Mمختلط
 دوشنبه ها
 16:45-20:30  1.800.000 خانم رزاقی
 رشتچی
 40  I3  40 N مختلط
جمعه
8:30-12:15
1.800.000
آقای زمانی
رشتچی
 41 I3
40
Oمختلط
جمعه
13:15-17 1.800.000
خانم اسدی
رشتچی
 42  UI1 40
Mمختلط
شنبه- دوشنبه
18:45-20:30
1.800.000
خانم عباسی
رشتچی
43
 UI1  40 Nمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:45-18:30
1.800.000
خانم بروجردی
رشتچی
 44  UI1  40  Oمختلط جمعه
 13:15-17 1.800.000
آقای داداللهی
رشتچی
 45 UI1
 40  Pمختلط سه شنبه ها
 16:45-20:30 1.800.000
آقای زمانی
 رشتچی
 46 UI1/UI2نیمه فشرده
 40  Mمختلط یکشنبه- سه شنبه
12:30-16:15  3.600.000 خانم آزاد
 رشتچی
47
 UI2
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 18:45-20:30
1،800،000  آقای علیایی
رشتچی 
 48 UI2
 40  Nمختلط چهارشنبه ها
16:45-20:30
1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
 49 UI2
 40  Oمختلط سه شنبه- پنجشنبه
 16:45-18:30 1.800.000
آقای آتشی
 رشتچی
 50  UI2 40
Pمختلط
پنجشنبه
8:15-12
1.800.000
آقای داداللهی
رشتچی
 51 UI2
 40 Qمختلط
پنجشنبه
 8:15-12  1.800.000  آقای ورزی
 رشتچی
52
 UI3  40 Mمختلط
چهارشنبه ها
 16:45-20:30  1.800.000 آقای زمانی
رشتچی
53
UI3
40
N مختلط جمعه ها
 13:15-17 1.800.000
 آقای زمانی
رشتچی
54 A1 40
M مختلط
شنبه - دوشنبه
12:30-14:15  1،800،000
خانم عربشاهی
رشتچی 
 55 A1
 40  Nمختلط یکشنبه- چهارشنبه
 18:45-20:30  1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
 56 A1
40
O مختلط
سه شنبه - پنجشنبه
 18:45-18:15  1.800.000 آقای آتشی
رشتچی
57  A2
40
Mمختلط
شنبه - دوشنبه
18:45-20:30  1،800،000
آقای مسگرشهر
رشتچی 
 58  A2 40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
18:45-20:30
 1.800.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
59
A2
 40  Oمختلط سه شنبه- پنجشنبه
18:45-20:30
1.800.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
60
 فشرده مقدماتي F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
4،800،000 آقاي نوری
 رشتچی
61  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M مختلط
 شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
12:30-16:15 
 4،800،000

رشتچی 
62
فشرده پیش متوسطه
E -E2-PI1
 120  Nمختلط شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
 16:45-20:30  4.800.000 آقای نوری
رشتچی
63 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
پنجشنبه
8:15-12
1،800،000
خانم رزاقی
رشتچي
64 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Nمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
1،900،000  
خانم عباسی
رشتچي
شروع ترم(پاییز 96) : دوشنبه  96/7/10

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
BASIC
 40
 Aخانم
شنبه- دوشنبه 8:30-10:15  1,600,000
خانم طالبی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F1
40
Aخانم شنبه-دوشنبه 10:30-12:15 
1،600،000

 رشتچی
 3 F1
 40 Bخانم جمعه
13:15-17 1.600.000

رشتچی
 4 F2
 40  Aخانم شنبه- دوشنبه
12:30-14:15 1.600.000
 خانم جلیلی
 رشتچی
 5 F2
40
 Bخانم جمعه
 8:30-12:15 1.600.000
رشتچی
6
 F3
 40
Aخانم یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15  1،600،000
خانم بلغانی
رشتچی 
 7  F3  40 B خانم
پنجشنبه
8:15-12  1.600.000 خانم اکرم رضایی
رشتچی
8
E1 40
Aخانم
شنبه-دوشنبه
12:30-14:15
1،600،000  خانم اساسی
رشتچی 
 9
 E1
 40
Bخانم
یکشنبه - چهارشنبه
10:30-12:15
 1,600,000
خانم بلغانی
رشتچي
10 E2
40
Aخانم  شنبه-دوشنبه
 14:30-16:15 1،600،000  خانم بلغانی
رشتچي
11  E2
40
 Bخانم
یکشنبه ها
16:45-20:30
 1,600,000
خانم رزاقی
رشتچی
 12 E2/PI1نیمه فشرده
 40  A خانم
یکشنبه- چهارشنبه
 8:30-12:15 3.200.000
 خانم عربشاهی
رشتچی
 13 PI1
 40 Aخانم
شنبه- دوشنبه
16:45-18:30
 1.600.000 خانم بابایی خواه
 رشتچی
14 PI1
 40
Bخانم
سه شنبه ها
12:30-16:15 1،600،000  
خانم عبدی
رشتچي
 15
PI2
 40
 Aخانم
شنبه - دوشنبه
 10:30-12:15
 1,600,000
خانم عربشاهی
رشتچي
 16  PI2  40 B خانم
یکشنبه - چهارشنبه
10:30-12:15  1.600.000 خانم بروجردی
رشتچی
17
PI2
 40 C خانم
 پنجشنبه  12:30-16:15  1.600.000  خانم پهلوان
رشتجی
 18 I1
 40 Aخانم  شنبه-دوشنبه 16:45-18:30 1.800.000
آقای زمانی
رشتچی
 19  I1  40 Bخانم
 یکشنبه- چهارشنبه
10:30-12:15  1.800.000 خ داودی
رشتچی
20 I2
40
Aخانم
یکشنبه-چهارشنبه 
16:45-18:30
1،800،000
خانم تفاقی رشتچی 
 21  I2  40 Bخانم پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000 خانم بیگلو
 رشتچی
22
 I2/I3نیمه فشرده
 80 Aخانم
 شنبه-دوشنبه  8:30-12:15 3.600.000
 خانم بیگلو
 رشتچی
 23 I3
 40  Aخانم شنبه - دوشنبه
8:30-10:15
1.800.000

 رشتچی
24  I3 40
 Bخانم سه شنبه - پنجشنبه
16:45-18:30 1.800.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
25 UI1 40
Aخانم
 شنبه- دوشنبه
 16:45-18:30
 1،800،000
آقای علیایی
 رشتچی
26  UI1 40
Bخانم یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15
 1.800.000 آقای خلعتبری
رشتچی
27 UI2
 40
Aخانم شنبه - دوشنبه
 16:45-18:30  1,800,000
آقای مسگرشهر
رشتچي
 28 UI2
40
B خانم
سه شنبه ها
 9:30-13:15 1.800.000
خانم عربشاهی
رشتچی
29 UI3
40
Aخانم شنبه-دوشنبه
16:45-18:30  1.800.000 خانم عربشاهی
رشتچی
30  UI3  40 Bخانم یکشنبه-چهارشنبه
16:45-18:30  1.800.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
31 A1
 40 Aخانم جمعه
8:30-12:15
1.800.000
آقای درخشانی
رشتچی
 32 A2
 40 Aخانم  یکشنبه-چهارشنبه 10:30-12:15
 1.800.000  آقای خلعتبری
 رشتچی
 33  A2  40  Bخانم یکشنبه- چهارشنبه
 16:45-18:30 1.800.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
 
34 A2
 40  Cخانم  پنجشنبه 12:30-16:15 1.800.000
آقای ورزی
رشتچی
 
شروع ترم (پاییز 96): دوشنبه 96/7/10


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 F1
40
Wآقا
سه شنبه - پنجشنبه 18:45-20:30
1،600،000
آقای ترکان
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
2 F2 40 Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
18:45-20:30  1،600،000 خانم اساسی
 رشتچی
3  F3
 40 Wآقا شنبه - دوشنبه
18:45-20:30  1،600،000 خانم بابایی خواه
رشتچی 
4 E1 40
Wآقا  یکشنبه - چهارشنبه
18:45-20:30
1،600،000 آقای سیدکریمی
رشتچی 
 5 E2
40
Wآقا
شنبه-دوشنبه
 18:45-20:30  1.600.000 آقای نجفی
رشتچی
6
 PI2
 40 Wآقا
یکشنبه - چهارشنبه
 18:45-20:30 1،600،000 
 رشتچی
7 I1 40
Wآقا
شنبه- دوشنبه
 18:45-20:30 1،800،000  آقای زمانی
 رشتچی
8  I2
 40 Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه   18:45-20:30  1،800،000 آقای خدادی
رشتچی 
9
 UI3
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:45-20:30  1،800،000  خانم تفاقی
رشتچي
شروع ترم(پاییز 96): دوشنبه  96/7/10
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir