بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

F1

40
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15 1،600،000
خانم آمارلویی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2
F1
40
 Nمختلط
سه شنبه ها
12:30-16:15
 1,600,000

رشتچي
 3 F1
 40 O مختلط
جمعه
13:15-17
1.600.000
آقای نجفی
رشتچی
4  F1/F2نیمه فشرده
 40 Mمختلط
دوشنبه- چهارشنبه
 8:30-12:15  3.200.000  خانم جلیلی
رشتچی
5 F2  40
 Mمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
8:30-10:15  1،600،000
خانم مختاری
 رشتچی
 6
F2
40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15  1،600،000
خانم زهرا رضایی
رشتچی
7 F2
 40 Oمختلط
 پنجشنبه
12:30-16:15  1,600,000 آقای نوری
رشتچي
8 F2
40
 Pمختلط جمعه
8:30-12:15 1.600.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
9 F3
40
Mمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15
 1،600،000 
خانم بلغانی
رشتچي
10  F3
 40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
10:30-12:15  1،600،000  
خانم مختاری
رشتچي
 11 F3
 40 Oمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
14:30-16:15
 1.600.000 خانم آمارلویی
رشتچی
12 F3
 40 P مختلط
سه شنبه ها
12:30-16:15
 1.600.000   رشتچی
13
 F3 40
Qمختلط
 سه شنبه- پنجشنبه
 16:30-18:15  1.600.00 آقای نجفی
رشتچی
 14 F3
 40  Rمختلط جمعه
13:15-17
 1.600.000  آقای ساغری
رشتچی
15 E1
40
M مختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
 1,600,000
آقای سیدکریمی
رشتچي
16 E1
40
Nمختلط سه شنبه ها
12:30-16:15  1,600,000 

رشتچي
17 E1
40
O مختلط
جمعه
 8:30-12:15 1.600.000
آقای نوری
رشتچی
18
E1
40
Pمختلط
جمعه
13:15-17  1.600.000 خانم مدرس
 رشتچی
19 E2
 40
 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
18:30-20:15
1،600،000 

رشتچي
20 E2
 40
 Nمختلط
یکشنبه-چهارشنبه
16:30-18:15
1,600,000
خانم اساسی
رشتچي
 21
E2
 40
 Oمختلط
سه شنبه-پنجشنبه
18:30-20:15
 1,600,000
آقای ترکان
رشتچي
 22 E2
40
Pمختلط
پنجشنبه
8:15-12
 1.600.000  خانم عبدی
رشتچی
 23 E2
40
 Qمختلط  پنجشنبه  12:30-16:15 1.600.000
 خانم پهلوان
 رشتچی
24 PI1
 40
M مختلط
شنبه-دوشنبه 18:30-20:15
 1،600،000
آقای ترکان
 رشتچی
25 PI1  40 Nمختلط سه شنبه- پنجشنبه
18:30-20:15  1.600.000 خانم جندقی
رشتچی
 26 PI1
 40 Oمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 1.600.000 خانم عبدی
رشتچی
27
PI1
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17
 1.600.000 آقای نوری
رشتچی
28 PI2
40
 Mمختلط
شنبه ها
 16:30-20:15
 1،600،000
خانم آمارلویی
رشتچي
29  PI2
40
 Nمختلط
سه شنبه-پنجشنبه 18:30-20:15
 1،600،000
آقای شیرجنگ
 رشتچي
 30 PI2
40
Oمختلط پنجشنبه  16:30-20:15  1.600.000 خانم عبدی
 رشتچی
31  PI2  40 Pمختلط
جمعه
8:30-12:15 1.600.000
خانم بروجردی
 رشتچی
 32  PI2  40 Qمختلط
 جمعه  13:15-17  1.600.000 آقای ترکان
رشتچی
33 PI2/I1 نيمه فشرده
 80
 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
12:30-16:15
 3,200,000 آقای نوری
رشتچي
 34 PI2/I1نیمه فشرده
 80 Nمختلط
شنبه-دوشنبه
 16:30-20:15  3.200.000 خانم داودی
 رشتچی
35 I1
40
M مختلط
یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
   1،800،000
خانم بروجردی
رشتچي
36
I1
40
N مختلط
جمعه
8:30-12:15    1،800،000
خانم مجدی
رشتچي
 37 I1  40 Oمختلط
جمعه
8:30-12:15  1.800.000 خانم شاهمحمدی
رشتچی
38 I1
 40 Pمختلط
جمعه ها
13:15-17
1.800.000
آقای شیرجنگ
 رشتچی
 39 I1/I2نیمه فشرده
80
 Mمختلط یکشنبه-سه شنبه
12:30-16:15
 3.600.000  خانم آزاد
 رشتچی
40 I2
 40
M مختلط
شنبه ها
 16:30-20:15
   1،800،000
خانم آزاد
رشتچي
 41
 I2
 40
 Nمختلط
شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
1,800.000
خانم رزاقی
رشتچي
42  I2 40
Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
1.800.000
آقای شیرجنگ
رشتچی
 43 I2
 40 Pمختلط
جمعه
13:17-17 1.800.000
خانم اسدی
رشتچی
44   I2/I3نيمه فشرده
80
Mمختلط
شنبه- دوشنبه
16:30-20:15
 3،600،000
آقای شجاعی
رشتچي
 45 I2/I3نیمه فشرده
 80  Nمختلط  سه شنبه-پنجشنبه
16:30-20:15
3.600.000
خانم بروجردی
 رشتچی
46 I3
 40 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
 16:30-18:15  1.800.000 خانم عربشاهی
 رشتچی
 47  I3  40 N مختلط
یکشنبه ها
16:30-20:15
1.800.000
خانم جمالی
رشتچی
 48 I3
40
Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15 1.800.000
خانم جندقی
رشتچی
 49 I3
 40  Pمختلط پنجشنبه
12:30-16:15
 1.800.000 آقای آتشی
رشتچی
 50 I3
 40  Qمختلط جمعه
13:15-17
 1.800.000 آقای نوروزی
 رشتچی
 51  UI1 40
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
1.800.000
خانم بروجردی
رشتچی
52
 UI1  40 Nمختلط
دوشنبه ها
16:30-20:15
1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
 53  UI1  40  Oمختلط جمعه
8:30-12:15 1.800.000
خانم اسدی
رشتچی
 54 UI1
 40  Pمختلط جمعه
13:15-17 1.800.000
خانم شاهمحمدی
 رشتچی
55
 UI2
40
Mمختلط
شنبه-دوشنبه
 18:30-20:15
1،800،000  آقای علیایی
رشتچی 
 56 UI2
 40  Nمختلط سه شنبه ها
16:30-20:15
1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
 57 UI2
 40  Oمختلط سه شنبه- پنجشنبه
 16:30-18:15 1.800.000
آقای آتشی
 رشتچی
 58  UI2 40
Pمختلط
جمعه
13:15-17
1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
 59 UI2
 40 Qمختلط
پنجشنبه
 8:15-12  1.800.000  آقای ورزی
 رشتچی
60
 UI3  40 Mمختلط
شنبه- دوشنبه
 18:30-20:15  1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
61
UI3
40
N مختلط چهارشنبه ها
16:30-20:15 1.800.000
خانم آزاد
رشتچی
 62 UI3
 40 Oمختلط
 پنجشنبه  8:15-12  1.800.000  آقای ورزی
رشتچی
63
UI3
 40 Pمختلط
پنجشنبه
 8:15-12 1.800.000
آقای داداللهی
 رشتچی
64 A1 40
M مختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15  1،800،000
آقای آتشی
رشتچی 
65 A1
 40  Nمختلط جمعه
13:15-17  1.800.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
66  A2
40
Mمختلط
شنبه - دوشنبه
12:30-14:15  1،800،000
خانم عربشاهی
رشتچی 
 67  A2 40
Nمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
18:30-20:15
 1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
68
A2
 40  Oمختلط سه شنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
1.800.000
آقای آتشی
رشتچی
69
 فشرده مقدماتي F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
8:30-12:15 
4،800،000 آقاي نوری
 رشتچی
70  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M مختلط
 شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
16:30-20:15 
 4،800،000
آقای نوری
رشتچی 
71 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
پنجشنبه
8:15-12
1،800،000
خانم رزاقی
رشتچي
72 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Nمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
1،900،000  
خانم عباسی
رشتچي
شروع ترم(زمستان 96) : دوشنبه  96/10/4

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
BASIC
 40
 Aخانم
شنبه- دوشنبه 10:30-12:15  1,600,000
خانم طالبی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F1
40
Aخانم شنبه-دوشنبه 8:30-10:15 
1،600،000
خانم طالبی
 رشتچی
 3 F1
 40 Bخانم یکشنبه-چهارشنبه 12:30-14:15 1.600.000
خانم جلیلی
رشتچی
 4 F2
 40  Aخانم شنبه - دوشنبه
10:30-12:15 1.600.000
 خانم صالحی روش
 رشتچی
 5 F2
40
 Bخانم جمعه
 13:15-17 1.600.000 خانم جلیلی
رشتچی
6
 F3
 40
Aخانم شنبه-دوشنبه
12:30-14:15  1،600،000
خانم صالحی روش
رشتچی 
 7  F3  40 B خانم
سه شنبه ها
9-12:45  1.600.000 خانم شهنواز
رشتچی
8
F3
 40  Cخانم جمعه  8:30-12:15  1.600.000  آقای نجفی
رشتچی
9
E1 40
Aخانم
یکشنبه-چهارشنبه
8:30-10:15
1،600،000  خانم بلغانی
رشتچی 
 10
 E1
 40
Bخانم
پنجشنبه ها
8:15-12
 1,600,000
آقای کاظمی
رشتچي
11 E2
40
Aخانم  شنبه-دوشنبه
 12:30-14:15 1،600،000  خانم اساسی
رشتچي
12  E2
40
 Bخانم
یکشنبه - سه شنبه
10:30-12:15
 1,600,000
خانم عربشاهی
رشتچی
13 PI1
 40 Aخانم
شنبه- دوشنبه
14:30-16:15
 1.600.000
 رشتچی
14 PI1
 40
Bخانم
یکشنبه ها
16:30-20:15 1،600،000  
خانم بلغانی
رشتچي
15 PI1
 40  Cخانم  یکشنبه-چهارشنبه
 8:30-10:15  1.600.000 خانم بروجردی
رشتچی
 16
PI2
 40
 Aخانم
شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15
 1,600,000
خانم بابایی خواه
رشتچي
 17  PI2  40 B خانم
سه شنبه ها
12:30-16:15  1.600.000 آقای شیرجنگ
رشتچی
18
PI2/I1 نیمه فشرده
 40 A خانم
یکشنبه- چهارشنبه
 8:30-12:15  3.200.000  خانم بیگلو
رشتجی
 19 I1
 40 Aخانم  یکشنبه-چهارشنبه 10:30-12:15 1.800.000
آقای خلعتبری
رشتچی
 20  I1  40 Bخانم
پنجشنبه ها
12:30-16:15  1.800.000 خانم رزاقی
رشتچی
21 I2
40
Aخانم
شنبه-دوشنبه 
16:30-18:15
1،800،000
خانم حیدرزاده رشتچی 
22  I3  40 Bخانم یکشنبه - چهارشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 خانم تفاقی
 رشتچی
23
 I3  40 Aخانم
پنجشنبه
 8:15-12 1.800.000
 خانم اکرم رضایی
 رشتچی
24 UI1 40
Aخانم
 شنبه- دوشنبه
 8:30-10:15
 1،800،000
خانم عربشاهی
 رشتچی
25  UI1 40
Bخانم سه شنبه - پنجشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
26 UI2
 40
Aخانم شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15  1,800,000
خانم عباسی
رشتچي
 27 UI2
40
B خانم
یکشنبه - چهارشنبه
 8:30-10:15 1.800.000
آقای خلعتبری
رشتچی
28  UI3  40 Aخانم شنبه-دوشنبه
16:30-18:15  1.800.000 آقای علیایی
رشتچی
29 A1
 40 Aخانم یکشنبه- چهارشنبه
16:30-18:15
1.800.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
30 A2
 40 Aخانم جمعه 8:30-12:15
 1.800.000  آقای درخشانی
 رشتچی
شروع ترم (زمستان 96): دوشنبه 96/10/4


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
1 F1
40
Wآقا
 پنجشنبه 16:30-20:15
1،600،000

 رشتچی
2 F2 40 Wآقا
سه شنبه-پنجشنبه
18:30-20:15  1،600،000 آقای نجفی
 رشتچی
3  F3
 40 Wآقا یکشنبه - چهارشنبه
18:30-20:15  1،600،000 آقای ساغری ساز
رشتچی 
4 E1 40
Wآقا  شنبه - دوشنبه
18:30-20:15
1،600،000 خانم بابایی خواه
رشتچی 
 5 E2
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1.600.000 آقای سیدکریمی
رشتچی
6
 PI1
 40 Wآقا
شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15 1،600،000  خانم رزاقی
 رشتچی
7 I1 40
Wآقا
یکشنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15 1،800،000  خانم اساسی
 رشتچی
8  I2
 40 Wآقا
شنبه-دوشنبه   18:30-20:15  1،800،000 خانم عباسی
رشتچی 
9
 I3
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1،800،000  آقای خدادی
رشتچي
10
A1
40
 Wآقا  یکشنبه-چهارشنبه  18:30-20:15  1.800.000 خانم تفاقی
 رشتچی
شروع ترم(زمستان 96): دوشنبه  96/10/4
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir