بزرگسالان (مختلط)

 ردیف نام کلاس مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

F1

40
Mمختلط
یکشنبه- چهارشنبه
11-12:45 1،600،000
خانم بابایی خواه
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
 2
F1
40
 Nمختلط
سه شنبه -پنجشنبه
16:30-18:15
 1,600,000
آقای خدادی
رشتچي
 3 F1
 40 O مختلط
جمعه
13:15-17
1.600.000
خانم جلیلی
رشتچی
4 F2  40
 Mمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
16:30-18:15  1،600،000
آقای سیدکریمی
 رشتچی
 5
F2
40
Nمختلط
جمعه
8:30-12:15
 1،600،000
آقای نوری
رشتچی
6 F2
 40 Oمختلط
جمعه
13:15-17
 1,600,000 خانم زهرا رضایی
رشتچي
7 F3
40
Mمختلط
 شنبه -دوشنبه
18:30-20:15
 1،600،000 
خانم داودی
رشتچي
8
 F3
 40
Nمختلط
 یکشنبه - چهارشنبه
16:30-18:15  1،600،000  
آقای نجفی
رشتچي
 9 F3
 40 Oمختلط
سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
 1.600.000 آقای خدادی
رشتچی
10
F3
 40  Pمختلط  پنجشنبه 8:15-12
 1.600.000  آقای حجازی
رشتچی
11 E1
40
M مختلط
سه شنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
 1,600,000
آقاي ترکان
رشتچي
 12
E1
40
Nمختلط پنجشنبه
12:30-16:15  1,600,000 
آقاي شیرجنگ
رشتچي
13 E1
40
O مختلط
 جمعه  13:15-17 1.600.000
آقای نجفی
رشتچی
14 E2
 40
 Mمختلط
شنبه ها
16:30-20:15
1،600،000 
آقای خدادی
رشتچي
15 E2
 40
 Nمختلط
سه شنبه-پنجشنبه
18:30-20:15
1,600,000
آقای ترکان
رشتچي
 16
E2
 40
 Oمختلط
جمعه
8:30-12:15
 1,600,000
خانم حیدرزاده
رشتچي
 17  E2  40 Pمختلط جمعه
 13:15-17  1,600,000 آقای ترکان
رشتچی
18
E2/PI1نيمه فشرده
80
Mمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
 16:30-20:15
 3,200,000
آقای شیرجنگ
رشتچي
19 PI1
 40
M مختلط
 یکشنبه- چهارشنبه 16:30-18:15
 1،600،000
خانم  پهلوان
 رشتچی
 20 PI1  40 Nمختلط جمعه
8:30-12:15  1.600.000 خانم مجدی
رشتچی
 21 PI1
 40 Oمختلط جمعه
13:15-17
 1.600.000 خانم مدرس
رشتچی
22 PI2
40
 Mمختلط
شنبه ها
 16:30-20:15
 1،600،000

رشتچي
23  PI2
40
 Nمختلط
شنبه- دوشنبه 16:30-18:15
 1،600،000
خانم بابایی خواه
 رشتچي
 24 PI2
40
Oمختلط سه شنبه - پنجشنبه
 16:30-18:15  1.600.000 خانم بروجردی
 رشتچی
25  PI2  40 Pمختلط
جمعه
13:15-17 1.600.000
آقای نوری
 رشتچی
26 PI2/I1 نيمه فشرده
 80
 Mمختلط
یکشنبه - چهارشنبه
16:30-20:15
 3,200,000 خانم داودی
رشتچي
27 I1
40
M مختلط
شنبه- دوشنبه
16:30-18:15
   1،800،000
خانم عباسی
رشتچي
 28
I1
40
N مختلط
یکشنبه ها
16:30-20:15    1،800،000
آقای آتشی
رشتچي
 29 I1  40 Oمختلط
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15  1.800.000 خانم تفاقی
رشتچی
 30 I1
 40 Pمختلط
پنجشنبه ها
12:30-16:15
1.800.000
 خانم عبدی
 رشتچی
 31 I1
40
Qمختلط
جمعه
13:15-17
 1.800.000  آقای شیرجنگ
رشتچی
32 I2
 40
M مختلط
دوشنبه ها
 16:30-20:15
   1،800،000
آقای خدادی
رشتچي
 33
 I2
 40
 Nمختلط
جمعه
8:30-12:15
1,800.000

رشتچي
34
 I2 40
Oمختلط
جمعه
13:15-17
1.800.000
 آقای داداللهی
رشتچی
35   I2/I3نيمه فشرده
80
Mمختلط
سه شنبه - پنجشنبه
16:30-20:15
 3،600،000
خانم آزاد
رشتچي
36
I3
 40 Mمختلط
شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15  1.800.000 خانم عباسی
 رشتچی
 37  I3  40 N مختلط
سه شنبه - پنجشنبه
18:30-20:15
1.800.000
خانم بروجردی
رشتچی
 38 I3
40
Oمختلط
جمعه
13:15-17 1.800.000
خانم اسدی
رشتچی
 39  UI1 40
Mمختلط
شنبه- دوشنبه
18:30-20:15
1.800.000
آقای علیایی
رشتچی
40
 UI1  40 Nمختلط
چهارشنبه ها
16:30-20:15
1.800.000
آقای آتشی
رشتچی
 41  UI1  40  Oمختلط  سه شنبه - پنجشنبه
 18:30-20:15 1.800.000
 خانم تفاقی
رشتچی
 42 UI1
 40  Pمختلط پنجشنبه
 8:15-12 1.800.000
 خانم بروجردی
 رشتچی
 43 UI1
 40  Qمختلط پنجشنبه
 8:15-12  1.800.000  آقای ورزی
 رشتچی
44
 UI2
40
Mمختلط
چهارشنبه ها
 16:30-20:15
1،800،000  خانم آزاد
رشتچی 
 45 UI2
 40  Nمختلط جمعه
13:15-17
1.800.000
 آقای زمانی
رشتچی
46
 UI3  40 Mمختلط
شنبه - دوشنبه  12:30-16:15  1.800.000 خانم عربشاهی
رشتچی
47
UI3
40
N مختلط سه شنبه- پنجشنبه  18:30-20:15 1.800.000
 آقای آتشی
رشتچی
48 A1 40
M مختلط
شنبه - دوشنبه
18:30-20:15  1،800،000
آقای مسگرشهر
رشتچی 
 49 A1
 40  Nمختلط یکشنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15  1.800.000 آقای مسگرشهر
رشتچی
 50 A1
40
O مختلط
سه شنبه - پنجشنبه
 16:30-18:15  1.800.000 خانم حیدرزاده
رشتچی
51  A2
40
Mمختلط
پنجشنبه 12:30-16:15  1،800،000
آقای ورزی
رشتچی 
52
 فشرده مقدماتي F1-F2-F3
120
 Mمختلط
شنبه-دوشنبه -چهارشنبه
16:30-20:15 
4،800،000 آقاي نوری
 رشتچی
53  فشرده پيش‌متوسطه E1-E2-PI1
120
M مختلط
 یکشنبه-سه شنبه -پنجشنبه
16:30-20:15 
 4،800،000
آقای نوری
رشتچی 
54 مكالمه ترميمي1 -Speaking combination
40
M مختلط
پنجشنبه
8:15-12
1،800،000
خانم عباسی
رشتچي
55 مكالمه ترميمي2 -Speaking combination 
40
Nمختلط
پنجشنبه
 8:15-12
1،900،000  
آقای زمانی
رشتچي
شروع ترم(تابستان 96)96/4/17

 

 

بزرگسالان (خانم ها)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1
BASIC
 40
 Aخانم
شنبه- دوشنبه 14:30-16:15  1,600,000
خانم طالبی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
2
F1
40
Aخانم شنبه-دوشنبه 14:30-16:15 
1،600،000
خانم شهنواز
 رشتچی
 3 F1
 40 Bخانم جمعه
8:30-12:15
1.600.000
 خانم زهرا رضایی
رشتچی
 4 F2
 40  Aخانم یکشنبه- چهارشنبه
9-10:45 1.600.000
 خانم بلغانی
 رشتچی
 5 F2
40
 Bخانم پنجشنبه
 8:15-12  1.600.000  آقای ساغری ساز
رشتچی
6
 F3
 40
Aخانم شنبه-دوشنبه
12:30-14:15  1،600،000

رشتچی 
 7  F3  40 B خانم
یکشنبه - چهارشنبه
 11-12:45  1.600.000 خانم بلغانی
رشتچی
8
E1 40
Aخانم
شنبه-دوشنبه
9-10:45
1،600،000  خانم اساسی
رشتچی 
 9
 E1
 40
Bخانم
شنبه - دوشنبه
14:30-16:15
 1,600,000
خانم رزاقی
رشتچي
 10 E1
40
Cخانم
یکشنبه- چهارشنبه
9-10:45
1.600.000
آقای امیر مهدی خلعتبری
رشتچی
 11  E1  40  Dخانم  یکشنبه ها
 16:30-20:15  1.600.000  خانم آزاد
رشتچی
 12 E1/E2نیمه فشرده
80
 Aخانم  یکشنبه- سه شنبه
 12:30-16:15  1.600.000  خانم بلغانی
رشتچی
13 E2
40
Aخانم  شنبه-دوشنبه
 16:30-18:15 1،600،000  خانم داودی
رشتچي
14  E2
40
 Bخانم
سه شنبه ها
12:30-16:15
 1,600,000
خانم عبدی
رشتچی
 15 PI1
 40 Aخانم
شنبه- دوشنبه
11-12:45
 1.600.000 خانم بیگلو
 رشتچی
16 PI1
 40
Bخانم
یکشنبه - چهارشنبه
11-12:45 1،600،000  
خانم بروجردی
رشتچي
 17  PI1 40
C خانم پنجشنبه ها
12:30-16:15
 1.600.000 آقای زمانی
 رشتچی
 18
PI2
 40
 Aخانم
شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15
 1,600,000
خانم عربشاهی
رشتچي
 19  PI2  40 B خانم
یکشنبه - چهارشنبه
11-12:45  1.600.000 خانم رزاقی
رشتچی
 20  PI2/I1نیمه فشرده
 80  Aخانم شنبه- دوشنبه
9-12:45
3.200.000
 خانم عربشاهی
رشتچی
 20 I1
 40 Aخانم  یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15 1.800.000
آقای خدادی
رشتچی
 21  I1  40 Bخانم
 پنجشنبه
8:15-12  1.800.000 خانم بیگلو
رشتچی
22 I2
40
Aخانم
شنبه-دوشنبه 
9-10:45
1،800،000
خانم بیگلو رشتچی 
 23  I2  40 Bخانم سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15
 1.800.000 آقای آتشی
 رشتچی
 24 I2
 40 C خانم
جمعه
8:30-12:15
 1.800.000  خانم اسدی
 رشتچی
 25 I3
 40  Aخانم شنبه - دوشنبه
16:30-18:15
1.800.000
خانم آزاد
 رشتچی
 26  I3 40
 Bخانم یکشنبه - چهارشنبه
9-10:45 1.800.000
خانم رزاقی
رشتچی
 27 I3
40
Cخانم جمعه
8:30-12:15
 1.800.000 خانم بروجردی
رشتچی
28 UI1 40
Aخانم
 شنبه- دوشنبه
 16:30-18:15
 1،800،000
خانم رزاقی
 رشتچی
29  UI1 40
Bخانم سه شنبه ها
9:30-13:15
 1.800.000 خانم عربشاهی
رشتچی
30 UI2
 40
Aخانم شنبه - دوشنبه
 16:30-18:15  1,800,000
آقای علیایی
رشتچي
 31 UI2
40
B خانم
یکشنبه - چهارشنبه
 16:30-18:15 1.800.000
خانم حیدرزاده
رشتچی
 32 UI3
40
Aخانم شنبه-دوشنبه
11-12:45  1.800.000 خانم عربشاهی
رشتچی
 33  UI3  40 Bخانم جمعه
8:30-12:15  1.800.000 آقای زمانی
رشتچی
 34 A1
 40 Aخانم یکشنبه - چهارشنبه
11-12:45
1.800.000
آقای امیر مهدی خلعتبری
رشتچی
 35 A1
 40 Bخانم  یکشنبه-چهارشنبه 16:30-18:15
 1.800.000  آقای ورزی
 رشتچی
 36  A1  40 Cخانم  پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000 آقای آتشی
 رشتچی
37 A2  40
A خانم
شنبه - دوشنبه
16:30-18:15 
1,800,000
آقای مسگرشهر
رشتچي
 38  A2  40  Bخانم یکشنبه- چهارشنبه
 16:30-18:15 1.800.000
آقای مسگرشهر
رشتچی
 
39
A2
 40  Cخانم  پنجشنبه  8:15-12 1.800.000
آقای مسگرشهر
رشتچی
 
شروع ترم (تابستان  96)96/4/17


بزرگسالان (آقایان)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 Basic
 40 Wآقا شنبه- دوشنبه
18:30-20:15
1.600.000
  رشتچی
 
2 F1
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
1،600،000
آقای نجفی
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
3
F2 40 Wآقا
شنبه-دوشنبه
18:30-20:15  1،600،000 خانم بابایی خواه
 رشتچی
4  F3
 40 Wآقا یکشنبه - چهارشنبه
18:30-20:15  1،600،000 آقای سیدکریمی
رشتچی 
5 E1 40
Wآقا  شنبه - دوشنبه
18:30-20:15
1،600،000 خانم رزاقی
رشتچی 
6
PI1
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
18:30-20:15
1،600،000 آقای خدادی
رشتچی
7
 PI2
 40 Wآقا
شنبه - دوشنبه
 18:30-20:15 1،600،000  خانم آزاد
 رشتچی
8 I1 40
Wآقا
یکشنبه- چهارشنبه
 18:30-20:15 1،800،000  خانم حیدرزاده
 رشتچی
9  UI2
 40 Wآقا
شنبه-دوشنبه   18:30-20:15  1،800،000 خانم عربشاهی
رشتچی 
10
 UI3
40
Wآقا
یکشنبه-چهارشنبه
 18:30-20:15  1،800،000  آقای ورزی
رشتچي
شروع ترم(تابستان 96)96/4/17
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir