فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 Basic فرانسه
40
M
 سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.000.000 خانم باقرزاده
 رشتچی ثبت نام آنلاین 
2
Basicفرانسه
40
 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.000.000
 خانم باقرزاده
رشتچی
3

فرانسه1

40
M
سه شنبه ها 16:30-20:15
2.000.000
خانم بلوکات
رشتچي
4
 فرانسه1
 40
 N
پنجشنبه 8:15-12
2.000.000
خانم باقرزاده
 رشتچی
 5 فرانسه 2  40  M پنجشنبه
12:30-16:15 2.000.000 خانم بلوکات
رشتچي
 6 فرانسه 2
 40 N
جمعه 15 8:30-12 2.000.000 آقای خیری نیک
 رشتچی
7 فرانسه 3
 40 M پنجشنبه
8:15-12 2.000.000
خانم بلوکات
رشتچي
8 فرانسه 4
40
 N  پنجشنبه 16:30-20:15 2.000.000
 خانم بلوکات
رشتچی
9 فرانسه 5 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.000.000 آقای خیری نیک
رشتچی
10  فرانسه 6
40
M
جمعه 13:15-17 2.000.000  خانم باقرزاده
رشتچی
11  فرانسه 8
 40 M
  جمعه
8:30-12:15 2.000.000 خانم باقرزاده
رشتچي
 12  فرانسه 10 40 M دوشنبه ها
16:30-20:15 2.000.000 خانم باقرزاده
رشتچي
شروع ترم(بهار 97): یکشنبه  97/1/26

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir