فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

Basicفرانسه

40
M
شنبه - دوشنبه 10:30-12:15
1،800،000
خانم باقرزاده
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2
 Basicفرانسه
 40
 N
جمعه  13:15-17
 1,800,000
 خانم بلوکات
 رشتچی
 3 فرانسه 1  40  M پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000 خانم باقرزاده
رشتچي
 4 فرانسه 1
40
N
شنبه - دوشنبه
8:30-10:15
 1.800.000  خانم باقرزاده
رشتچی
5 فرانسه 2
 40 M پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000
آقای خیری نیک
رشتچي
6
فرانسه 2
 40  N  جمعه  8:30-12:15 1.800.000
خانم بلوکات
رشتچی
7
 فرانسه 3
40
 M جمعه
13:15-17  1،800،000 خانم باقرزاده
بلوار کشاورز
8 فرانسه 4 40 M جمعه
8:30-12:15
 1،800،000 خانم باقرزاده
بلوار کشاورز
9  فرانسه6
 40 M
شنبه -  سه شنبه
16:30-18:15 1،800،000  خانم بلوکات
رشتچي
 10 فرانسه 7  40 M پنجشنبه 8:15-12  1,800,000 آقای خیری نیک
 رشتچي
 11  فرانسه 8 40 M جمعه
8:30-12:15 1,800,000 آقای خیری نیک
رشتچي
 12 فرانسه 10
 40 M
 شنبه-   سه شنبه
18:30-20:15
 1.800.000  خانم بلوکات
رشتچی
 
شروع ترم(بهار 96)96/1/19

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir