فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1

Basicفرانسه

40
M
سه شنبه - پنجشنبه 16:30-18:15
1،800،000
خانم بلوکات
رشتچي
ثبت نام آنلاین 
 2
 Basicفرانسه
 40
 N
پنجشنبه  8:15-12
 1,800,000
 خانم باقرزاده
 رشتچی
 3 فرانسه 1  40  M جمعه
13:15-17  1،800،000 خانم بلوکات
رشتچي
4 فرانسه 2
 40 M پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000
خانم باقرزاده
رشتچي
5
فرانسه 3
 40  M  پنجشنبه  12:30-16:15 1.800.000
آقای خیری نیک
رشتچی
6
 فرانسه 3
40
 N جمعه
8:30-12:15  1،800،000 خانم بلوکات
رشتچی
7 فرانسه 4 40 M جمعه
13:15-17
 1،800،000 خانم باقرزاده
بلوار کشاورز
 8  فرانسه 5
40
M
جمعه
 8:30-12:15  1.800.000  خانم باقرزاده
بلوار کشاورز
9  فرانسه7
 40 M
  دوشنبه
16:30-20:15 1،800،000  خانم بلوکات
رشتچي
 10 فرانسه 8  40 M پنجشنبه 8:15-12  1,800,000 آقای خیری نیک
 رشتچي
 11  فرانسه 11 40 M شنبه
16:30-20:15 1,800,000 خانم بلوکات
رشتچي
شروع ترم(تابستان  96)96/4/17

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir