آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 آلمانی A1(1)ترم اول
 40  M یکشنبه- سه شنبه
 16:30-18:15  2.000.000  خانم محمدی
 رشتچی  
ثبت نام آنلاین 
 2 آلمانی A1(1) ترم اول
 40  N پنجشنبه
8:15-12
 2.000.000 خانم دکمه چین
رشتچی
 3 آلمانی A1(1) ترم اول
40
 O جمعه
 13:15-17  2.000.000  خانم دکمه چین
رشتچی
4
آلمانیA1(2) ترم دوم
40
 M  دوشنبه  16:30-20:15  2.000.000
 رشتچی
5 آلمانی A1(2) ترم دوم
 40  N پنجشنبه
 12:30-16:15  2.000.000  خانم دکمه   چین
رشتچی
6 آلمانی(A1(2 ترم دوم
 40 O
جمعه
8:30-12:15
2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
7 آلمانی A1(3) ترم سوم
 40  M یکشنبه - سه شنبه
18:30-20:15
2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
8
آلمانی(A1(3 ترم سوم
40
N
 سه شنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
رشتچی
9 آلمانی(A1(3مکالمه 40 M
دوشنبه ها
16:30-20:15 2.000.000
خانم محمدی
رشتچی
10
آلمانی A2(1)
40
M
چهارشنبه ها
 16:30-20:15 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
11
آلمانی A2(2)
40
O
جمعه
8:30-12:15
2.000.000  خانم دکمه چین
رشتچی
12 آلمانی A2(3)
40
 M  جمعه 13:15-17 2.000.000 خانم محمدی
رشتچی
 13 آلمانیB1(3)
 40 M
 پنجشنبه 8:15-12
2.000.000
 خانم محمدی
 رشتچی
شروع ترم (تابستان 97): شنبه 97/4/16

 


::-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir