آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 آلمانی(A1(1
 40
M پنج شنبه
8:15-12
1،600،000

رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی(A1(1
 40 N  سه شنبه- پنجشنبه
18:30-20:15
 1،600،000
رشتچی
 3 آلمانی (A1(1
 40 O
یکشنبه- چهارشنبه
 8:30-10:15 1.600.000
  رشتچی
4 آلمانی(A1(2
 40 M
پنجشنبه
8:15-12  1،600،000 خانم محمدي
رشتچی 
 5  آلمانی(A1(2 40  N  پنجشنبه
 12:30-16:15   1،600،000 خانم متقي
رشتچی
6   آلمانی(A1(2  40  O  جمعه 13:15-17  1،600،000 خانم محمدي
رشتچی 
 7
آلمانی(A1(3
40 M
سه شنبه- پنجشنبه
16:30-18:15  1،600،000

رشتچی
8
آلمانی(A1(3
40
N
 پنجشنبه  12:30-16:15  1.600.000 خانم محمدی
رشتچی
9 آلمانی(A2(1 40 M
جمعه
9-12:45 1,600,000 خانم محمدی
رشتچي
 10 آلمانی(B1(2
40
 M  پنجشنبه
8:15-12
  1،600،000 خانم متقی
رشتچي
11 آلمانی(B1(3  40  M سه‌شنبه-پنجشنبه
16:30-18:15   1،600،000 خانم متقي
رشتچي
شروع دوره(زمستان95)95/10/9

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir