آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 آلمانی(A1(1
 40
M جمعه
8:30-12:15
1،800،000
خانم نیاززاده
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی(A1(1
 40 N جمعه
13:15-17
 1،800،000 خانم دکمه چین
رشتچی
 3 آلمانی (A1(2
 40 M
سه شنبه - پنجشنبه
 18:30-20:15 1.800.000
خانم محمدی
رشتچی
4 آلمانی(A1(2
 40 N
پنجشنبه
8:15-12  1،800،000 خانم طباطبایی
رشتچی 
 5
آلمانی(A1(3
40 M
پنجشنبه
8:15-12  1،800،000
خانم محمدی
رشتچی
6
آلمانی(A1(3
40
N
 پنجشنبه  12:30-16:15  1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
 7 آلمانی A1(3)
40
O
جمعه
 13:15-17  1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
8 آلمانی(A2(1 40 M
سه شنبه - پنجشنبه
16:30-18:15 1,800,000 خانم محمدی
رشتچي
 9 آلمانی A2(1)
40
 N  پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000 خانم متقی
رشتچی
 10 آلمانی A2(2)
 40  M جمعه
8:30-12:15
1.800.000
 خانم محمدی
رشتچی
 11 آلمانی(B1(3
40
 M  پنجشنبه
8:15-12
  1،800،000 خانم متقی
رشتچي
12 آلمانی Freie Diskussion
 40  M سه‌شنبه-پنجشنبه
16:30-18:15   1،800،000 خانم متقي
رشتچي
شروع ترم (بهار 96)96/1/19

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir