آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 آلمانی(A1(1
 40
M شنبه-دوشنبه
16:30-18:15
1،800،000
خانم متقی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی(A1(1
 40 N چهارشنبه
16:30-20:15
 1،800،000 خانم محمدی
رشتچی
3
آلمانی A1(1)
 40  O جمعه
8:30-12:15
 1.800.000 خانم دکمه چین
رشتچی
4 آلمانی (A1(2
 40 M
پنجشنبه
 12:30-16:15 1.800.000
خانم دکمه چین
رشتچی
5 آلمانی(A1(2
 40 N
جمعه
8:30-12:15  1،800،000 خانم متقی
رشتچی 
 6 آلمانی A1(2)
40
 O جمعه
 13:15-17  1.800.000 خانم دکمه چین
رشتچی
 7
آلمانی(A1(3
40 M
سه شنبه پنجشنبه
18:30-20:15  1،800،000
خانم محمدی
رشتچی
8 آلمانی(A2(1 40 M
پنجشنبه
8:15-12 1,800,000 خانم متقی
رشتچي
 9 آلمانی A2(1)
40
 N  پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
 10 آلمانی A2(2)
 40  M سه شنبه - پنجشنبه
16:30-18:15 1.800.000
 خانم محمدی
رشتچی
 11 آلمانی A2(2)
 40  N پنجشنبه
 12:30-16:15 1.800.000
 خانم متقی
رشتچی
 12 آلمانی A2(3)
 40  M پنجشنبه
8:15-12
 1.800.000 خانم محمدی 
 بلوار کشاورز
شروع ترم (تابستان  96)96/4/17

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir