آلمانی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
نام استاد
 محل تشکیل کلاس
 ثبت نام آنلاین
1 آلمانی(A1(1ترم اول
 40
M یکشنبه ها
16:45-20:30
1،800،000
خانم محمدی
رشتچی
ثبت نام آنلاین 
2 آلمانی(A1(1 ترم اول
 40 N سه شنبه ها
16:45-20:30
 1،800،000 خانم نیازاده
رشتچی
3
آلمانی A1(1) ترم اول
 40  O پنجشنبه
16:45-20:30
 1.800.000 خانم متقی
رشتچی
4 آلمانی (A1(2 ترم دوم
 40 M
شنبه-دوشنبه
 16:45-18:30 1.800.000
خانم متقی
رشتچی
5 آلمانی(A1(2 ترم دوم
 40 N
چهارشنبه ها
16:45-20:30  1،800،000 خانم دکمه چین
رشتچی 
 6 آلمانی A1(2) ترم دوم
40
 O جمعه
8:30-12:15  1.800.000 خانم طباطبایی
رشتچی
 7
آلمانی(A1(3ترم سوم
40 M
 پنجشنبه
12:30-16:15  1،800،000
خانم دکمه چین
رشتچی
8
آلمانی A1(3) ترم سوم
40
N
جمعه
 8:30-12:15  1.800.000 خانم محمدی
رشتچی
 9 آلمانی A1(3) ترم سوم
40
 O جمعه
13:15-17
 1.800.000 خانم محمدی
 
10 آلمانی(Freie Diskussion) 40 M
سه شنبه-پنجشنبه
18:45-20:30 1,800,000 خانم محمدی
رشتچي
 11 آلمانی A2(3)
40
 N  پنجشنبه 12:30-16:15  1.800.000 خانم متقی
رشتچی
12 آلمانی B2(1)
 40  M شنبه- دوشنبه
18:45-20:30 1.800.000
 خانم متقی
رشتچی
شروع ترم (پاییز  96): دوشنبه 96/7/10

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir