برنامه امتحان مقطع ترم زمستان 95

سطح

 مدرس ساعت  امتحان
روز امتحان
 تاریخ امتحان
I2 & I3 N
آقای ورزی
12:30-13:30  سه شنبه
96/1/15
E2 A
خانم صالحی روش
14-15
 E2 W
خانم داودی
15-16
 E2 M
خانم آزاد
16-17
I3 A
 آقای ورزی
 17-18
UI3 A
آقای علیایی
 18-19
 I3 W خانم عباسی
19-20
E2 B
خانم حیدرزاده
11-12:30 چهارشنبه
96/1/16
E1&E2&PI1 M
آقای خدادی
13-14
I3 M
خانم بروجردی
14-15:30
I3 N
 خانم چاهیان
 15:30-17
UI3 B
آقای آتشی
17-18
UI3 W
آقای مسگرشهر
 18-19
 UI3 C آقای طائبی
 9-10  پنج شنبه
 96/1/17
 UI3 D
 آقای مسگرشهر
10-11
 E2&PI1 M
 آقای خدادی
11-12
 Speaking Combination2 M
خانم بروجردی
 13-13:30
 Speaking Combination2 M
خانم چاهیان
13:30-14
I3 O
آقای زمانی
14-15:30
 E2 O
آقای شیرجنگ
15:30-17
E2 N
خانم عبدی
17-18:30
 E2 X آقای نجفی
18:30-19:30

  توجه:

* شرکت کلیه زبان­ آموزان سطوح فوق در امتحان مقطع الزامی می باشد.

* فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*صرفاً آن دسته از فراگیران دوره ­های­ Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ­ها معرفی شده ­اند.اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir