برنامه امتحان مقطع ترم پاییز 95

سطح

 مدرس ساعت  امتحان
روز امتحان
 تاریخ امتحان
UI3 A
خانم چاهیان
11:30-12 دوشنبه
95/9/22
I2 & I3 A
خانم آزاد
13-14:30
 E2&PI1 M
 خانم رزاقی
14:30-16
E2 Q
خانم بلغانی
16-17
UI3 M
آقای علیایی
 17-18
 E2 W آقای کنش لو
18-19
E2 C
خانم رضایی
8:30-10 پنج شنبه
95/9/25
UI3 N
خانم اسدی
10-11
I3 B
 خانم بروجردی
 11-12:30
 Speaking Combination1 M
خانم طیبی
 12:30-13
 E2 M
خانم صالحی روش
 14-15:30
UI3 B
خانم حیدرزاده
15:30-16:30
E2 P
آقای زمانی
 16:30-18
 Speaking Combination2 M
خانم چاهیان
11:30-12  
چهارشنبه
 
95/10/1
 E2 A
آقای نوری
12-12:30
E2 B
آقای سید کریمی
13-14:30
 E2&PI1 O
آقای نوری
14:30-16
 E2&PI1 N
خانم آزاد
 16-17:30
 I3 W
خانم بروجردی
 17:30-18:30
 E2 X
خانم حیدرزاده
18:30-19:30
I3 A
خانم داودی
12-13
 پنجشنبه 95/10/2
 Speaking Combination2 N 
آقای حجازی
13-14
 E2 N
خانم جندقیان
14-15:30
 UI3 O
آقای طائبی
15:30-17
 I2 & I3 M
خانم بروجردی
17-18:30
E2 O
آقای خدادی
18:30-20

  توجه:

* شرکت کلیه زبان­ آموزان سطوح فوق در امتحان مقطع الزامی می باشد.

* فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

*صرفاً آن دسته از فراگیران دوره ­های­ Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ­ها معرفی شده ­اند.اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir