برنامه امتحان مقطع ترم تابستان 96

سطح
مدرس ساعت امتحان
روز امتحان
تاریخ امتحان
UI3 M
 خانم عربشاهي
 11-12:30 شنبه 96/7/1
 E2 M
آقاي خدادي
 13:30-15
E2 A
 خانم داودي
 15-16:30
 I3 A
خانم آزاد
 16:30-18
 I3 M
 خانم عباسي
18-19:30
 I3 B
خانم رزاقي
 10-11  يکشنبه
96/7/2
 E1&E2 A
خانم بلغاني
11-12:30
 I2&I3 N
خانم چاهيان
13:30-15
 E2 B
خانم عبدي
15-16:30
 E1&PI1 M
 آقاي نوري
16:30-18
UI3 O  آقاي زماني
18-19:30
E2&PI1 M
 آقاي شيرجنگ
13:30-15
 سه شنبه 96/7/4
 E2 N  خانم حيدرزاده
15-16:30
I2&I3 M
 خانم آزاد
16:30-18
I3 N
 خانم بروجردي
18-19:30
 E2 P  آقای ترکان
8:30-10
چهارشنبه
 96/7/5
 E2 O
 آقای شیر جنگ
10-11:30
 UI3 B
 آقاي زماني
11:30-13
Speaking Combination 1
 خانم عباسي
 14-14:30
Speaking Combination 2
 آقاي زماني
14:30-15
I3 C
 خانم بروجردي
 15-16
I3 O
 خانم اسدي
 16-17:30
UI3 N
 آقاي آتشي
17:30-19

  توجه:

* شرکت کلیه زبان­ آموزان سطوح فوق در امتحان مقطع الزامی می باشد.

(زبان آموزانی که حد نصاب نمره قبولی(75) را کسب نکرده اند نیاز به شرکت در آزمون را ندارند)

* فراگیرانی که جمع نمرات ترمی آنها 90 و بالاتر از آن است از شرکت در آزمون مستثناء هستند.

* صرفاً آن دسته از فراگیران دوره ­های­ Speaking Combination ملزم به شرکت در آزمون مقطع هستند که از طرف مرکز برای شرکت در این دوره ­ها معرفی شده ­اند. 
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir