تقویم آموزشی سال 1394 - گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 فصل ترم
تاریخ شروع
بهار
اول 1394/01/24
 دوم 1394/03/02
تابستان
 سوم  1394/04/13
 چهارم  1394/05/24
 پائیز پنجم
1394/07/11
 ششم 1394/08/23
 زمستان هفتم
 1394/10/02
 هشتم 1394/11/14

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jtitnews