دبیرخانه
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران 
بسیج اساتید 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 
وزارت ورزش و جوانان 
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
جهاد دانشگاهی واحد ایلام